Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Układ hemostazy w migotaniu przedsionków

Autor:
Beata Wożakowska-Kapłon, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
317
Strona końcowa:
323
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
migotanie przedsionków, zaburzenia hemostazy
Czytaj

Migotanie przedsionków (MP) kojarzy się z częstszymi niż w populacji ogólnej udarami mózgu i zatorami obwodowymi. Poza miejscową aktywacją układu krzepnięcia, wynikającą z dysfunkcji i poszerzenia przedsionka, u chorych z MP występuje zjawisko uogólnionej aktywacji układu krzepnięcia i zwiększonej zdolności proagregacyjnej płytek. Niejasny pozostaje patomechanizm tych zmian i wynikające z tego implikacje praktyczne. W ostatniej dekadzie coraz więcej badań poświęconych jest zaburzeniom hemostazy u chorych z MP. Zwiększoną aktywację płytek i nadkrzepliwość miejscową tłumaczy się w MP nieregularnym ruchem ściany przedsionka w trakcie migotania, prowadzącym do zaburzenia przepływu i zastoju krwi w przedsionku, mikrourazów śródbłonka oraz zwiększonego wzajemnego kontaktu płytek. Stwierdzono również uogólnione wzmożenie aktywacji układu krzepnięcia, czego wykładnikiem jest podwyższony poziom kompleksów trombina-antytrom-bina III, D-dimeru, zwiększone stężenie fibrynogenu, b-tromboglobuliny i płytkowego czynnika 4 oraz zwiększona ilość fragmentów F1 +2 protrombiny i fibrynopeptydu A w osoczu chorych z MP. Przypuszcza się, że MP per se wywołuje stan wzmożonej krzepliwości i aktywacji płytek a czas trwania MP pogłębia te zaburzenia. Konieczne są dalsze studia kliniczne i teoretyczne poszerzające znajomość tych zagadnień.