Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Statyny - coraz dalej od cholesterolu?

Autor:
Krzysztof J. Filipiak, Michał Marchel, Arkadiusz Pietrasik
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
345
Strona końcowa:
347
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
statyny, działanie plejotropowe, działanie pozahipolipemizujące
Czytaj

Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (statyny) wykazują różnorodne działania faramkodynamiczne. U chorych z implantowanymi defibrylatorami-kardiowerterami leki te zmniejszają ilość zaburzeń rytmu serca. Ostatnio opublikowane dane wskazują również na ich bezpośredni efekt antyarytmiczny w świeżym zawale serca. Statyny wywierają korzystnie modulujący wpływ na układ współczulny (co można wykazać eksperymentalnie, mierząc wyrzut noradrenaliny), optymalizują działanie odruchów z baroreceptorów, zwiększają ekspresję syntazy tlenku azotu w izolowanych komórkach śródbłonka. Wszystkie te działania nie mają powiązania z ich podstawowym efektem farmakologicznym - właściwościami hipolipemizującymi. Krótkotrwałe podawanie statyn zmniejsza uszkodzenie poreperfuzyjne mięśnia sercowego. Fluwastatyna zwiększa przeżycie w mysim modelu pozawałowej niewydolności serca, powodując zmniejszenie niekorzystnego remodlingu lewej komory i polepszenie jej funkcji skurczowej. Działanie to powiązać można z obniżeniem aktywności kardiomiocytowych metaloproteinaz pod wpływem terapii statyną. Wydaje się zatem, że długotrwała terapia statynami może przynosić istotne korzyści u chorych z niewydolnością serca, a nawet poprawiać przeżycie. Wcześniejsze przyjmowanie statyn (pretreatment) działa ochronnie na mięsień sercowy poddawany procedurom chirurgicznej rewaskularyzacji, również w mechanizmach niezależnych od stężenia lipidów. Coraz więcej danych przemawia za unikalnym, plejotropowym i pozahipolipemizującym mechanizmem działań tych leków.