Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niejednorodność przewodzenia przyczyną zmienności nawrotnego częstoskurczu węzłowego - rozważania na podstawie opisu przypadku

Autor:
Dariusz Kozłowski, Edward Koźluk, Paweł Derejko, Wojciech Krupa, Marcin Gawrysiak, Grażyna Świątecka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
357
Strona końcowa:
365
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nawrotny częstoskurcz węzłowy, ablacja RF, trójkąt Kocha, anizotropia
Czytaj

W klasycznym modelu do wystąpienia typowej (slow-fast) i nietypowej (fast-slow) postaci nawrotnego częstoskurczu węzłowego (AVNRT) konieczna jest obecność dwóch dróg wejścia do węzła przedsionkowo-komorowego (p.-k.), różniących się okresem refrakcji i szybkością przewodzenia. Objawia się ona zwykle "skokiem" w stymulacyjnej krzywej przewodzenia p.-k. (wydłużenie odstępu AH o >40-60 ms przy skróceniu sprzężenia impulsu dodatkowego o 10 ms) poprzedzającym wystąpienie częstoskurczu. Założenie to jest uproszczeniem i nie wyjaśnia w pełni złożoności struktury i funkcji węzła p.-k. w mechanizmie powstawania AVNRT oraz nie tłumaczy wielu zjawisk obserwowanych u części pacjentów. Na podstawie skutecznej ablacji drogi wolnej u 49-letniej pacjentki z typowym AVNRT przedstawimy liczne zjawiska elektrofizjologiczne wynikające z anizotropowej struktury trójkąta Kocha takich, jak: podwójna odpowiedź komór na pobudzenie przedsionka, elektrofizjologiczne wykładniki obecności mnogich dróg przewodzenia przez węzeł p.-k., droga wolna w kierunku zstępującym inna niż w kierunku wstecznym, brak "skoku" w stymulacyjnej krzywej przewodzenia p.-k. przed ablacją i nieciągłą krzywą przewodzenia po zabiegu. Prezentujemy również współczesne poglądy na temat środowiska elektrofizjologicznego w obrębie trójkąta Kocha w oparciu o wyniki prac klinicznych i eksperymentalnych, a także omawiamy kliniczne postaci AVNRT.