Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiograficznych cech przerostu lewej komory

Autor:
Edyta Płońska, Jarosław D. Kasprzak, Andrzej Gackowski, Andrzej Szyszka, Zbigniew Gąsior, Marek Maciejewski, Elżbieta Krzymińska, Piotr Gościniak, Maciej Lewandowski, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
415
Strona końcowa:
424
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia z dobutaminą, stenoza aortalna, przerost, nadciśnienie tętnicze
Czytaj

Wprowadzenie: U chorych ze stenozą aortalną (AS) często współistnieje choroba wieńcowa (ch.w.), szczególnie u pacjentów w starszym wieku. W związku z częstym występowaniem przerostu lewej komory (LVH), elektrokardiograficzna próba wysiłkowa ma istotne ograniczenia w tej grupie chorych. Echokardiograficzny test dobutaminowy (DE) stwarza możliwość obiektywnej oceny wskazań do wykonania koronarografii. Doniesienia o takim zastosowaniu DE w AS są nieliczne i nie analizują wpływu występowania LVH na dokładność DE w tej grupie chorych. Cel pracy: Ocena dokładności DE u pacjentów z AS oraz analiza wpływu występowania LVH i nadciśnienia tętniczego (NT) na dokładność testu. Materiał i metodyka: Do badania włączono 162 pacjentów w wieku 18-81 lat (średnio 59± 13 lat), z umiarkowaną AS, u których nie występowały inne wady zastawkowe ani przeciwwskazania do testu dobutaminowego. U wszystkich chorych zebrano dane kliniczne, wykonano szczegółowe badanie echokardiograficzne spoczynkowe i podczas testu dobutaminowego. Dobutaminę podawano wg standardowego protokołu, do maksymalnej dawki 40 mcg/kg/min, z zastosowaniem klasycznych kryteriów zakończenia i oceny próby. Badanych podzielono na grupy z przerostem lewej komory (LVH+) i bez przerostu (LVH-) oraz na pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT+) i bez nadciśnienia (NT-). Dokładność DE oceniano w poszczególnych grupach w odniesieniu do koronarografii uznając za jej wynik dodatni zwężenie tętnicy powyżej 50%. Wyniki: Czułość (80,6% vs 54,5%), specyficzność 82,9% vs 93,8%), dokładność (81,9% vs 77,8%), wartość predykcyjna dodatnia (78,1% vs 85,7%) oraz wartość predykcyjna ujemna (85% vs 75%) nie różniły się znamiennie w grupach LVH+ i LVH-. Wymienione parametry nie różniły się także w grupach NT+ i NT-. W grupie LVH+ niższa dawka dobutaminy (30,0 vs 35,1 mcg/kg/min, p<0.05) była konieczna do uzyskania kryteriów zakończenia próby. Maksymalne ciśnienie skurczowe podczas DE było wyższe w grupie NT+ w porównaniu do NT-(144 vs 139 mmHg, p<0.05). Wnioski: 1. DE u pacjentów z AS oraz z NT odznacza się wysoką dokładnością. 2. U pacjentówz AS, dokładność DE pozostaje wysoka mimo obecności LVH.