Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Autor:
Sławomir Dobrzycki, Andrzej Baniukiewicz, Włodzimierz J. Musiał, Janusz Korecki, Dorota Skrodzka, Przemysław Prokopczuk, Anna Zaremba-Woroniecka, Jerzy Żuk, Wiktor Łaszewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
425
Strona końcowa:
429
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, choroba niedokrwienna serca, 24-godzinne monitorowanie pH w przełyku i EKG, terapia antyrefluksowa
Czytaj

Wprowadzenie: Badanie powiązań i wzajemnych oddziaływań choroby refluksowej przełyku i choroby wieńcowej u pacjentów z potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. Cel pracy: Ocena wpływu krótkotrwałej, intensywnej terapii antyref luksowej (Omeprazol 40 mg/d) na parametry pH-metrii przełykowej i niedokrwienie mięśnia sercowego, na podstawie jednoczasowego, 24-godzinnego monitorowania EKG i pH w przełyku. Materiał i metodyka: U 50 pacjentów, 42 mężczyzn i 8 kobiet, w wieku 37-74 lat, śr. 55,96, z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową w II-III klasie wg CCS (Canadian Cardiovascular Society), przeprowadzono jednoczasowe, 24-godzinne monitorowanie EKG oraz badanie pH-metryczne przełyku. Z badanej grupy wybrano podgrupę 12 pacjentów(9 M i 3 K w wieku 39-66 lat; śr. 52,92) spełniających pH-me-tryczne kryteria choroby refluksowej przełyku (GERD - gastroesophagealreflux disease) z epizodami obniżenia odcinka ST w 24-godzinnym monitorowaniu EKG. Wszyscy pacjenci przyjmowali przez 7 dni omeprazol (PPI - proton pump inhibitors)20 mg. W 7 dniu przyjmowania leku powtórzono 24-godzinne monitorowanie pH i EKG. Porównano parametry przed i po terapii. Analizowano następujące parametry: procent czasu jaki stanowi pH<4,0 w ciągu 24-godzin pomiaru - FT (fractional time); całkowity czas trwania obnioenia pH<4,0 w przełyku - TT pH<4,0; liczbę refluksów patologicznych - PR; liczbę epizodów obniżenia odcinka ST-ST dep.; całkowity czas obniżenia odcinka ST - TIB. Wyniki: W monitorowaniu pH przed leczeniem stwierdzono następujące wartości: FT[%]: średnie 20,27, (5,0-45,4), SD 13,5; TT [min]: śr. 276,25(62-636,0), SD 211,51; PR [n]: śr. 9,42(2-29), SD 9,05. Monitorowanie EKG przed leczeniem: ST dep. [n]: śr. 6,5 (1-20), SD 5,63; TIB [min]: śr. 102,54 (1,14-352,5), SD 125,78. Poleczeniu PPI parametry monitorowania pH: FT1 [%]: śr. 1,54(0,1-4,5), SD 1,64; TT1 [min]: śr. 20,5 (1,0-63), SD 22,43; PR1 [n]: śr. 0,5 (0,0-2,0), SD 0,67. Po leczeniu PPI parametry monitorowania EKG: Stdep. 1 [n]: śr. 4,33 (0,0-12), SD 3,65; TIB1: śr. 70,93 (0,0-324), SD 89,10. W wyniku 7-dniowej terapii anty refluksowej uzyskano znamiennie statystyczną redukcję wszystkich parametrów monitorowania pH w przełyku (p<0,0022) oraz istotne statystycznie zmniejszenie liczby epizodów obniżenia ST (p<0,012) oraz TIB - całkowitego czasu niedokrwienia (p<0,05) Wnioski: 1. Krótkotrwała terapia inhibitorem pompy protonowej przywraca prawidłowe wartości pH w przełyku. 2. Uzyskanie prawidłowych wartości pH w przełyku, w grupie chorych z chorobą refluksową i wieńcową, wiąże się z istotnym zmniejszeniem niedokrwienia mięśnia sercowego ocenianym na podstawie ilości i całkowitego czasu obniżeń odcinka ST w EKG. 3. Mechanizm zmniejszenia niedokrwienia mięśnia sercowego polega prawdopodobnie na eliminacji, wywołanego przez kwas odruchu przełykowo-sercowego, zmniejszającego perfuzję wieńcową (linkedangina).