Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ tirofibanu na dyspersję QT u pacjentów z niestabilną chorobą niedokrwienną serca

Autor:
Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Karina Wierzbowska, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
431
Strona końcowa:
436
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tirofiban, angina niestabilna, dyspersja QT
Czytaj

Wprowadzenie: Leki z grupy antagonistów receptorów płytkowych GP IIb/IIIa zmniejszają ryzyko groünych powikłań u pacjentów z niestabilną chorobą niedokrwienną serca. Niedokrwienie miokardium niekorzystnie wpływa na proces repolaryzacji mięśnia sercowego, co może być przyczyną niebezpiecznych arytmii. Okresowi repolaryzacji w zapisie EKG odpowiada odstęp QT. Cel pracy: Ocena wpływu przedstawiciela grupy antagonistów receptora płytkowego GPIIb/IIIa na elektrokardiograficzne parametry repolaryzacji komór u pacjentów z anginą niestabilną. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 55 pacjentów hospitalizowanych z powodu niestabilnej choroby wieńcowej. U 30 (Grupa I) zastosowano konwencjonalną farmakoterapię, zaś 25 (Grupa II) otrzymało dodatkowo tirofiban. Po 18-24 godzinach leczenia chorym wykonywano koronarografię i ustalano wskazania do ewentualnego leczenia inwazyjnego. Przy przyjęciu do szpitala i przed przeniesieniem do pracowni hemo-dynamiki wykonywano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG, w których mierzono odstęp QT, skorygowany odstęp QT (QTc) oraz obliczano dyspersję QT (QTd) i dyspersję skorygowanego QT (QTdc). Porównywano uzyskane wartości w grupie leczonej konwencjonalnie oraz otrzymującej dodatkowo tirofiban. Wyniki: W EKG wykonanym przy przyjęciu nie było różnic między grupami w zakresie długości QT, QTc ani też dyspersji obu odstępów QT. Czas do ustąpienia bólów wieńcowych i zmian STT w EKG był w Grupie I blisko dwukrotnie dłuższy niż w Grupie II. Po uzyskaniu stabilizacji stanu chorych jedynie w Grupie II obserwowano istotne zmniejszenie wartości QTd I QTdc. W Grupie I parametry te nie uległy znaczącej zmianie. Wnioski: U pacjentówz anginą niestabilną tirofiban powoduje szybkie zmniejszenie wartości elektrokardiograficznych parametrów repolaryzacji - dyspersji QT i dyspersji skorygowanego QT.