Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba niedokrwienna serca w populacji województwa łódzkiego

Autor:
Beata Snarska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
437
Strona końcowa:
442
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, umieralność
Czytaj

Wprowadzenie: Choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca (IHD - ischaemic heart disease), są w dalszym ciągu jednym z głównych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. Około jedna czwarta wszystkich zgonów u mężczyzn i jedna piąta ogółu zgonów u kobiet w Polsce jest spowodowana tą przyczyną. Cel pracy: Ocena poziomu i dynamiki zgonów z powodu IH D na terenie województwa łódzkiego w latach 1990--1996 oraz 2000-2001. Materiał i metodyka: W okresie od 1990 do 1996 r. badaniem objęto teren województwa łódzkiego charakteryzującego się znacznym odsetkiem (93%) ludności miejskiej. Dla pozostałych lat (2000-2001) zanalizowano dane dotyczące nowego województwa łódzkiego. Podstawą analizy były dane uzyskane z Departamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Działu Analiz Statystycznych, Ekonomicznych i Informatyzacji Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lodzi. W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy zgonów w województwie łódzkim według płci i grup wieku, opierając się na IX Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (1990-1996) i Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 dla pozostałego okresu (2000-2001). Wyniki: W 2001 r., w regionie łódzkim zostało odnotowanych 3274 zgonów z powodu IHD (124,35 zgonów na 100 tys. ludności), co stanowiło 21,6% wszystkich zgonów z powodu chorób układu krążenia (27,3% u mężczyzn i 16,6% u kobiet). Współczynniki umieralności, spowodowane IHD, w całym analizowanym okresie, dla mężczyzn były ponad dwukrotnie wyższe niż analogiczne dla kobiet. Umieralność z powodu IHD w województwie łódzkim była w latach 1990-1996 wyższa niż w populacji generalnej Polski. Po uwzględnieniu wpływu wieku poziom zgonów był zbliżony do rejestrowanego dla kraju. W1996 r., w województwie łódzkim, prawie 48% zgonów u mężczyzn i 26% zgonów u kobiet z powodu IHD miało miejsce przed 64 r.ż. Wnioski: Przeprowadzona analiza wykazała, iż w latach 1990-1996 w województwie łódzkim zaobserwowano korzystną tendencję spadku zgonów z powodu IHD. W porównaniu z rokiem 1991 współczynnik zgonów spowodowany IHD obniżył się o 7,8%.