Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Statyny w pierwotnej profilaktyce choroby niedokrwiennej serca wśród chorych z cukrzycą typu 2 i granicznymi wartościami cholesterolu frakcji LDL - wstępne doniesienia farmakoekonomiczne

Autor:
Arkadiusz Pietrasik, Maciej Niewada, Krzysztof J. Filipiak, Grzegorz Opolski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
469
Strona końcowa:
471
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
statyny, efektywność kosztowa, cukrzyca typu 2, cholesterol LDL
Czytaj

Choroba niedokrwienna jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowalności i śmiertelności chorych z cukrzycą typu 2. Ryzyko wystąpienia zawału serca w populacji chorych z cukrzycą typu 2 bez jawnych klinicznie cech choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.), jest równie wysokie jak w grupie chorych bez cukrzycy, obciążonych wywiadem choroby niedokrwiennej serca. Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (American Diabetes Association), zalecają rozpoczęcie farmakoterapii dyslipidemii, w prewencji pierwotnej ch.n.s. w grupie chorych z cukrzycą typu 2, przy stężeniu LDL cholesterolu powyżej 130 mg/dl. Doniesienia wstępne wskazują na efektywność zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym, zastosowania statyn w grupie chorych cukrzycą typu 2 z granicznymi wartościami cholesterolu frakcji LDL, tj. 100-129 mg/dl. Oszacowany koszt terapii statynami w tej grupie chorych wraz z kosztem leczenia głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w ujęciu inkrementalnym, tj. pomniejszony o koszt leczenia głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych bez terapii statynami, waha się w przedziale 480-950 USD (co w warunkach USA uznane jest za strategię kosztowo-efektywną). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych płynących zarówno z badań klinicznych, jaki i analiz farmakoekonomicznych potwierdzających efektywność zastosowania statyn w prewencji w pierwotnej profilaktyce ch.n.s. wśród chorych z cukrzycą typu 2 i granicznymi wartościami cholesterolu frakcji LDL w warunkach polskich.