Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ leczenia streptokinazą na generację trombiny, aktywność składników układów dopełniacza i czynników kontaktu oraz stężenie białka C-reaktywnego u chorych z zawałem serca

Autor:
Zofia Skałuba, Tomasz Brzostek, Janusz Maciejewicz, Monika Franczyk, Marek Grzywacz, Zofia Szwalec, Jacek Musiał, Andrzej Szczeklik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
29
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał, strepokinaza, trombina, układ dopełniacza, układ kontaktu, białko C-reaktywne
Czytaj

Wprowadzenie: Streptokinaza, oprócz dominującej aktywacji plazminy, wzmaga generację trombiny. Po jej podaniu obserwowano podwyższony poziom składowych dopełniacza C3, C4 i kompleksu uszkadzającego strukturę błony, a także aktywację kininogenu, bradykininy oraz czynnika XII i kalikreiny. Cel pracy: Określenie dynamiki zmian markerów układu trombiny, dopełniacza i kontaktu oraz białka C-reaktywnego w okresie ostrym i do trzech miesięcy od wystąpienia zawału w grupie chorych leczonych streptokinazą. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 45 pacjentów z pierwszym zawałem mięśnia serca (29 mężczyzn i 16 kobiet), w wieku 60±10 lat, hospitalizowanych 4±2 godz. od wystąpienia bólu. U 25 pacjentów rozpoznano zawał ściany dolnej a u 20 przedniej. Próbki krwi żylnej pobrano przed podaniem streptokinazy, kolejne w 30, 60 i 120 min oraz 6, 24 i 48 godz. od początku wlewu, następnie w 7, 14, 30 i 90 dobie od zawału. U wszystkich chorych oznaczono stężenie kompleksów trombina–antytrombina, fragmenty F1+2, poziom składowych dopełniacza C3, C4, stężenie i aktywność C1-inhibitora, aktywność czynników XI i XII oraz stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein). Wyniki: Stężenia TAT i F1+2 przekraczały górne granice normy; maksymalny wzrost wystąpił w 60 min wlewu strepokinazy; TAT wzrósł z 12,7 do 120,3 ug/l, F1+2 z 3,2 do 22,6 nmol/l, p<0,05. Wzrost aktywności układu dopełniacza miał miejsce pomiędzy 7 a 14 dobą, odpowiednio: C3 od 1,43 do 1,79 g/l, stężenie antygenu C1 inhibitora od 0,31 do 0,37 g/l, a jego aktywność od 79 do 96%, p<0,05. Stężenie CRP wzrosło znamiennie pomiędzy 1 a 7 dobą, od 7,5 do maksimum 52 mg/l, p<0,05. Aktywności czynników XI i XII oscylowały wokół wartości prawidłowych i nie uległy istotnym zmianom. Wnioski: Zastosowanie streptokinazy w terapii zawału serca spowodowało odmienną dynamikę zmian markerów generacji trombiny (szczyt w 60 min), białka C-reaktywnego (szczyt w 48 godz.) i układu dopełniacza (szczyt w 14 dobie).