Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównawcza analiza wyników koronaroplastyki u kobiet i u mężczyzn

Autor:
Marek Słomczyński, Marcin Majewski, Janusz Rzeźniczak, Robert Parucki, Jarosław Mańczak, Dariusz Angerer, Tomasz Siminiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
44
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
koronaroplastyka, wyniki leczenia, płeć

Wprowadzenie: Choroba niedokrwienna serca jest jedną z głównych przyczyn zgonów u ludzi. U kobiet z rozpoznaną chorobą wieńcową notuje się gorsze rokowanie, a ponadto jednocześnie sugeruje się istnienie wyższego ryzyka dotyczącego zabiegów przezskórnej rewaskularyzacji wśród kobiet. Cel pracy: Ocena wpływu płci na skuteczność oraz wybrane parametry angiograficzne i techniczne zabiegu angioplastyki. Materiał i metodyka: Ocenie poddano kolejne 2832 zabiegi PTCA (percutaneus coronary angioplast) wykonane w jednym ośrodku, w tym 624 (22%) koronaroplastyki u kobiet oraz 2208 (78%) u mężczyzn. Kobiety były znamiennie starsze, średnia wieku wyniosła u nich 58±10,4 lat, w stosunku do 53,4±9,6 lat u mężczyzn (p<0,001). Wyniki: Nie stwierdzono różnic dotyczących częstości poszerzania zwężeń w poszczególnych tętnicach wieńcowych, częstości zabiegów ad hoc dotyczących restenozy oraz zabiegów wielonaczyniowych u obu płci, jak również odsetka kobiet i mężczyzn w poszczególnych analizowanych latach. Skuteczność zabiegów u obu płci była zbliżona i wynosiła odpowiednio 88,1% u kobiet i 87,9% u mężczyzn. Wśród kobiet stwierdzono natomiast wyższą liczbę powikłań 4,5% vs 2,5% (p<0,05). Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic dotyczących takich parametrów zabiegu, jak: średnica zwężenia, długość balonu i stentu, ciśnienia, czasu i ilości wypełnień balonu, czasu fluoroskopii oraz ilości i rodzaju zastosowanego środka kontrastowego. ?rednica cewnika z balonem oraz średnica stentu były wyższe u mężczyzn niż u kobiet i wynosiły odpowiednio 3,04±0,48 mm vs 2,98±0,43 mm oraz 3,26±0,33 mm vs 3,18±0,34 mm (p<0,05). Wnioski: Zabiegi koronaroplastyki związane są obecnie ze zbliżoną skutecznością u obu płci; częstość powikłań była wyższa w grupie kobiet; stwierdzono większą średnicę zastosowanych cewników balonowych oraz stentów w grupie mężczyzn w stosunku do kobiet; nie stwierdzono istotnych różnic w większości analizowanych parametrów angiograficznych i technicznych zabiegu u obu płci.