Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Diagnostyka zmian w sercu u dzieci z twardziną – rola echokardiografii z uwzględnieniem globalnego wskaźnika funkcji mechanicznej lewej komory (Tei index)

Autor:
Bohdan Firek, Jacek Woźniak, Alicja Kraska, Wanda Szymańska-Jagiełło, Ilona Kowalik, Hanna Szwed
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
50
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sklerodermia, echokardiografia, wskaźnik Tei
Czytaj

Wprowadzenie: Częstość występowania zmian w sercu u dzieci z twardziną i możliwości ich wczesnego wykrywania pozostają otwartym problemem klinicznym. Cel pracy: Ocena przydatności echokardiografii w wykrywaniu zaburzeń czynności serca u dzieci z twardziną. Materiał i metodyka: Zbadano 20 dzieci z twardziną ograniczoną (TO) w wieku 13,1±4,2 lat oraz 20 dzieci z twardziną uogólnioną (TU) w wieku 13,6±2,9 lat, bez klinicznych cech choroby serca. Grupę kontrolną (GK) stanowiło 20 zdrowych dzieci w wieku 13,8±2,7 lat. U wszystkich wykonano echo 2D, M-mode i badanie dopplerowskie oraz oznaczono parametry funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory (LK), w tym globalny wskaźnik sprawności mechanicznej LK (Tei index), wyrażony jako suma czasu skurczu (ICT) i rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT) podzielona przez czas wyrzutu z lewej komory (ET). Wyniki: Frakcja wyrzutowa LK dla TO, TU i GK wyniosła odpowiednio: 70±10, 71±9 i 71±5%; p=ns. Wartość E/A (stosunek prędkości napływu do LK w fazie komorowej i przedsionkowej) wyniosła 1,59±0,3 dla TO i 1,58±0,3 dla TU i była istotnie niższa w porównaniu z GK: 1,85±0,3, p<0,01. Wartość ICT dla TO wyniosła 65±11 ms, a dla TU 64±11 ms i była istotnie wyższa w porównaniu z GK: 52±9 ms; p<0,05. Czas IVRT był znamiennie dłuższy dla TO niż dla GK: 80±12 ms vs 69±9 ms; p<0,05. Czas ET był istotnie krótszy dla TU niż dla GK: 253±23 ms vs 271±16 ms; p<0,05. Wartość wskaźnika Tei zarówno dla TO, jak i TU wyniosła 0,55±0,1 i była istotnie wyższa w porównaniu z GK: 0,44±0,1, p<0,05 Wnioski: Analiza parametrów echokardiograficznych pozwala na wczesne wykrywanie zaburzeń funkcji mechanicznej lewej komory u dzieci zarówno z twardziną uogólnioną, jak i ograniczoną, bez klinicznie jawnych objawów choroby serca.