Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Interleukina-6 i prokalcytonina – wartość prognostyczna i dyskryminacyjna oznaczeń u pacjentów oddziału intensywnej terapii i poddanych rozległym zabiegom operacyjnym

Autor:
Małgorzata Lipińska-Gediga, Magdalena Mierzchała, Andrzej Kübler, Wojciech Kustrzycki, Marek Pelczar
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
57
Strona końcowa:
62
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
posocznica, wstrząs septyczny, prokalcytoniny (PCT), interleukina-6 (IL-6)
Czytaj

Wprowadzenie: Infekcja i jej uogólnione następstwa to jedna z zasadniczych przyczyn zgonów pacjentów leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT). Wobec tego istotnym staje się zagadnienie możliwości precyzyjnego monitorowania przebiegu reakcji zapalnej i infekcji jako selektywnego czynnika indukującego. Umożliwia to wczesną ocenę skuteczności stosowanej terapii, co ma znaczenie rokownicze. Cel pracy: Ocena przydatności wartości dyskryminacyjnej i prognostycznej oznaczeń prokalcytoniny (PCT – procalcitonin) i interleukiny-6 (IL-6) u pacjentów z rozpoznaniem posocznicy, ciężkiej posocznicy i wstrząsu septycznego leczonych w OIT oraz u pacjentów poddanych rozległym zabiegom operacyjnym. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 18 pacjentów hospitalizowanych w OIT z rozpoznaniem posocznicy, ciężkiej posocznicy i wstrząsu septycznego. Retrospektywnie wyodrębniono w tej grupie podgrupę chorych, którzy przeżyli oraz chorych, którzy zmarli. Grupę kontrolną stanowiło 22 pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu w Katedrze i Klinice Chirurgii Serca. Chorzy ci przebyli bez powikłań infekcyjnych i narządowych w okresie okołooperacyjnym rozległy zabieg kardiochirurgiczny, wykonany z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. W obu grupach pacjentów oznaczano stężenie PCT i IL-6 w pierwszej, trzeciej i piątej dobie leczenia. Wyniki: Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między wynikami w grupie kontrolnej i badanej w pomiarach obu markerów. Wykazano różnicę istotną statystycznie między oznaczeniami w grupie kontrolnej a każdą z podgrup dla obu markerów. Nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między wynikami w oznaczeniach obu markerów między podgrupami pacjentów, którzy przeżyli i którzy zmarli. Wnioski: Oznaczanie poziomu PCT pozwala precyzyjnie potwierdzić infekcję oraz monitorować jej przebieg. Oznaczanie poziomu IL-6 pozwala monitorować rozległość i zmiany w przebiegu uogólnionego procesu zapalnego.