Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej u kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przed 45 rokiem życia

Autor:
Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Witold Pawłowski, Anna Kośmider, Bogdan Jegier, Andrzej Walczak, Alicja Iwaszkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
67
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jakość życia, pomostowanie aortalno-wieńcowe, aktywność zawodowa, kobiety poniżej 45 roku życia
Czytaj

Cel pracy: Ocena jakości życia młodych kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG – coronary artery bypass grafting) przed ukończeniem 45 roku życia. Materiał i metodyka: 53 kobiety w wieku od 27 do 45 lat (średnio ±41,3) operowane w latach 1990-2000. ?redni okres obserwacji wynosił 5,3 lat (średnio ±3,1). Ocenę wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej dokonano na podstawie opracowanej ankiety, a wyniki porównano z oceną nasilenia dolegliwości dławicowych wg Canadian Cardiovascular Society (CCS) oraz z wynikami elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i oceny frakcji wyrzutowej lewej komory na podstawie echokardiografii spoczynkowej wykonanej przed i po operacji. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego wykazano istotną poprawę stanu klinicznego pacjentek. Istotnie zmniejszyło się nasilenie dolegliwości dławicowych wg CCS po operacji (3,24 vs 1,48 p.<0,0001). Korzyść wypływająca z leczenia chirurgicznego została potwierdzona wynikami przeprowadzonych prób wysiłkowych. W badaniu ECHO nie wykazano istotnych zmian parametrów, (LVDD, LVSD, LVEF), funkcji skurczowej lewej komory serca. Mimo poprawy stanu klinicznego, aktywność zawodowa zmniejszyła się po operacji (70% vs 32%), co dotyczyło w znacznym stopniu chorych z wykształceniem podstawowym. Poprawa jakości życia związana z ustąpieniem bądź złagodzeniem dolegliwości dławicowych wystąpiła u 79% chorych, ale lęk przed ich nawrotem zanotowano u 40% pacjentek. Wnioski: Poprawę stanu klinicznego chorych potwierdzają wyniki prób wysiłkowych. Mimo poprawy stanu zdrowia po operacji, aktywność zawodowa kobiet uległa zmiejszeniu. U większości operowanych pacjentek nastąpiła poprawa komfortu życia polegająca na wyeliminowaniu lub złagodzeniu dolegliwości dławicowych. Znacznej części chorych towarzyszy jednak poczucie lęku związanego z obawą nawrotu dolegliwości bólowych. Obserwowany, istotny, pooperacyjny spadek aktywności zawodowej związany był z subiektywnym poczuciem choroby i towarzyszącymi czynnikami pozamedycznymi.