Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość wywiadu, testu pochyleniowego i analizy zmienności rytmu serca w diagnostyce omdleń o niewyjaśnionej etiologii

Autor:
Małgorzata Lelonek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
75
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
omdlenia, test pochyleniowy, wywiad, zmienność rytmu serca
Czytaj

Wprowadzenie: Omdlenia stanowią istotny problem kliniczny, diagnostyczny i terapeutyczny. Częstość występowania reakcji wazowagalnej w grupie omdleń o niejasnej etiologii szacuje się na około 70%. U tych chorych podstawowym badaniem diagnostycznym jest test pochyleniowy (TP). W patogenezie omdleń wazowagalnych bierze udział autonomiczny układ nerwowy. Cel pracy: Ocena przydatności wywiadu, TP i analizy zmienności rytmu serca (HRV – heart rate variability) w diagnostyce nawracających omdleń o niejasnej etiologii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 170 chorych, w tym 41% mężczyzn (średnia wieku 50,5±17,9 lat), u których zebrano wywiad szczególnie ukierunkowany na dane dotyczące omdleń oraz wykonano: standardowy 12-odprowadzeniowy zapis EKG, TP wg protokołu Westminsterskiego, 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera z uwzględnieniem analizy HRV podczas czuwania i snu oraz w trakcie TP. Do wieloczynnikowej oceny wykorzystano analizę regresji logistycznej i określono parametry różnicujące chorych z omdleniami i dodatnim oraz ujemnym wynikiem TP. Wyniki: Dodatni wynik TP uzyskano u 129 chorych (76%) ze 170 z omdleniami o niejasnej etiologii. Chorzy z dodatnim wynikiem TP różnili się istotnie (p<0,05) od chorych z ujemnym wynikiem TP większą ilością przebytych omdleń, objawami prodromalnymi a przede wszystkim typowością wywiadu omdleń wazowagalnych (p<0,00000). W analizie HRV grupę z dodatnim wynikiem TP charakteryzowało istotnie wyższe napięcie składowych układu autonomicznego wyrażone mocą widma niskich i wysokich częstotliwości zarówno podczas czuwania, jak i snu (p<0,001) oraz w czasie TP (p<0,05). Wieloczynnikowa analiza wykazała, że jedynym istotnym parametrem mającym związek z dodatnim wynikiem TP jest typowy wywiad omdleń wazowagalnych (OR 5,85; 95% CI; 2,72-12,56, p<0,00001). Wnioski: Jedynym parametrem pozwalającym przewidzieć dodatni wynik TP jest typowy dla omdleń wazowagalnych wywiad. Analiza Holterowska HRV u chorych z wazowagalnymi omdleniami pozwala wykryć zaburzenia napięcia składowych układu wegetatywnego.