Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania termograficzne i aktywność enzymatyczna grzybów u chorych z grzybicą paznokci

Autor:
Monika Różewicka, Romuald Maleszka, Violetta Rałajczak-Słefańska, Agnieszka Kempińska, Mirosław Parafiniuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
34
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, aktywność enzymatyczna dermatofitów, termografia
Czytaj

Wprowadzenie: Wśród czynników predysponujących do infekcji w obrębie narządu paznokciowego i nadal częstych niepowodzeń leczniczych, do najważniejszych zaliczyć można właściwości zakażających grzybów oraz stosunkowo często spotykane wśród chorych z grzybicą paznokci schorzenia układu naczyniowego kończyn dolnych. Wśród metod diagnostycznych wykorzystywanych dotychczas w badaniach zaburzeń naczyniowych na uwagę zasługuje termografia wizyjna. Ta nieinwazyjna metoda obrazowa oceniająca zaburzenie ucieplenia tkanek, wynikające między innymi z zaburzeń ich ukrwienia, niesie ze sobą wiele informacji mogących przyczynić się do uzyskania lepszego wyniku terapeutycznego. Cel pracy: Oznaczenie aktywności enzymatycznej dermatofitów wyhodowanych ze zmienionych chorobowo płytek paznokciowych stóp oraz wykrycie zależności między aktywnością enzymatyczną grzyba a uzyskanymi wynikami badań termograficznych stóp oraz obserwowanymi obrazami klinicznymi grzybic paznokciowych. Materiał i metody: Badaniom enzymatycznym poddano 40 szczepów dermatofitów, wśród których było 29 hodowli T. rubrum i 10 hodowli T. menta-grophytes var. granulosum oraz 1 T. tonsurans, wyhodowanych ze zmienionych paznokci stóp u 40 chorych w wieku od 41 do 70 lat. Aktywność enzymatyczną 19 hydrolaz produkowanych przez wyhodowane grzyby oceniano na podstawie półilościowego testu API ZYM@ firmy bioMerieux. Badanie termograficzne stóp wykonano za pomocą kamery termowizyjnej Therma CAM™ S.C. 500. Porównywano u każdej osoby badanej względną różnicę średnich temperatur śródstopia do przodostopia. Wyniki: Stwierdzono istotnie statystycznie wyższą aktywność P-glukozydazy i N-acetylo-P-glukozaminidazy szczepów dermatofitów uzyskanych od pacjentów z nasilonym rogowaceniem podpłytkowym w porównaniu z przypadkami, w których objaw ten był miernie zaznaczony. Porównując różnicę średnich temperatur śródstopia i przodostopia w badaniu termograficznym u grupy pacjentów z grzybicą dermatofitową paznokci oraz grupy kontrolnej, wykazano statystycznie istotnie większą względną różnicę średniej temperatury obszaru śródstopia do obszaru przodostopia u pacjentów z ony-chomikozą. W grupie chorych z nasilonym rogowaceniem podpłytkowym łożysk stwierdzono istotnie statystycznie niższe wartości różnic badanych temperatur niż u pacjentów, u których grzybica paznokci przebiegała z niewielkim rogowaceniem podpłytkowym. Świadczy to o mniejszej hipotermii w obrębie dystalnych części kończyn dolnych u osób z grzybicą przebiegającą z nasilonym rogowaceniem podpaznokciowym. Wnioski: 1. Aktywność P-glukozydazy i N-acetylo-P-glukozaminidazy była wyższa w przypadku szczepów dermatofitów wyhodowanych od chorych z nasilonym rogowaceniem podpłytkowym niż szczepów dermatofitów wyhodowanych od chorych, w przypadku których rogowacenie podpłytkowe było niewielkie lub w ogóle nie występowało, a różnice te były istotne statystycznie. 2. Chorzy z grzybicą paznokci wykazywali w badaniu termograficznym istotnie statystycznie większą względną różnicę średnich temperatur w obrębie śródstopia do przodostopia niż osoby zdrowe. 3. Różnica ta była szczególnie widoczna, gdy z grupą kontrolną porównywano przypadki grzybicy paznokci przebiegającej z niewielkim rogowaceniem podpłytkowym, kiedy statystycznie częściej uzyskiwano szczepy dermatofitów o mniejszej aktywności enzymatycznej.