Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności enzymatycznej i lekowrażliwości różnych szczepów drożdżaków izolowanych od pacjentów z pierwotnymi chłoniakami skóry i chorobami pęcherzowymi leczonych lekami immunosupresyjnymi

Autor:
Ewa Plomer-Niezgoda, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Joanna Maj, Eugeniusz Baran, Bronisława Wałów
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
41
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
drożdżaki, lekooporność, immunosupresja, aktywność enzymatyczna
Czytaj

Cel: Ocena aktywności enzymatycznej oraz lekooporności szczepów grzybów izolowanych z ontocenozy jamy ustnej u pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi i cytostatycznymi z powodu chtoniaków skóry, chorób pęcherzowych i kolagenoz. Materiał i metody: Badaniem objęto 19 pacjentów leczonych immunosupresyjnie i cytostatycznie oraz 20-osobową grupę zdrowych. Z ontocenozy jamy ustnej izolowano szczepy grzybów drożdżakowych i oznaczano ich aktywność hydrolityczną przy użyciu testu API ZYM firmy bioMerieux. Określono również biotypy enzymatyczne izolowanych szczepów Candida albicans. W grupie osób chorych oceniono lekowrażliwość przy użyciu Fungitestu firmy Bio-Rad. Wyniki: U wszystkich osób leczonych immunosupresyjnie izolowano grzyby drożdżopodobne, na ogół Candida albicans lub Candida tropicalis, u 2 pacjentów izolowano grzyby pleśniowe: Penicillium species, Aspergillus niger i Cladosporium herbarum. U żadnego z pacjentów wynik nie byt ujemny. W grupie osób zdrowych uzyskano 20% hodowli ujemnych, u pozostałych z nich izolowano głównie Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. stellatoidea, a w pojedynczych przypadkach również C. guilliermondii. Wykazano aktywność enzymatyczną badanych szczepów w zakresie 11 enzymów: esterazy C4, arylamidazy leucynowej, N-acetylo-P-glukozaminidazy - wyższą w grupie chorych; lipazy esterazowej, fosfatazy kwaśnej (porównywalną w obu grupach) i fosfatazy zasadowej, fosfohydrolazy naftolowej, a-glukozydazy, P-glukozydazy (wyższa w grupie zdrowych). Na podstawie aktywności enzymatycznej wyodrębniono biotypy izolowanych szczepów Candida albicans w obu badanych grupach. W grupie chorych izolowano szczepy B, C, F, L, M i O, a w grupie zdrowych A, B i M. Stwierdzono wysoką wrażliwość badanych szczepów na 5-flucytozynę i na amfoterycynę B i wysoką oporność na itrakonazol, flukonazol i ketokonazol. Nie obserwowano różnic w lekowrażliwości Candida albicans i Candida species. Wnioski: 1. Najczęściej izolowanymi grzybami z jamy ustnej u osób zdrowych i chorych leczonych immunosupresyjnie były C. albicans, a następnie C. tropicalis. 2. Stwierdzono wysoką aktywność enzymatyczną fosfatazy kwaśnej szczepów izolowanych w obu badanych grupach oraz dwukrotnie wyższą aktywność esterazy C4 i arylamidazy leucynowej. 3. Najczęstszymi biotypami enzymatycznymi C. albicans izolowanymi od osób chorych były biotypy C i B, a w grupie zdrowych B i A. 4. Stwierdzono wysoką wrażliwość badanych szczepów grzybów drożdżakowych na 5-flucytozynę i amfoterycynę B oraz wysoką oporność badanych szczepów na itrakonazol, flukonazol i ketokonazol; badania wymagają jednak potwierdzenia na większej liczbie szczepów.