Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Impuls dwufazowy – skuteczność i bezpieczeństwo podczas kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków – doświadczenia własne

Autor:
Tomasz Chwyczko, Dariusz Kosior, Janusz Kochanowski, Piotr ?cisło, Sławomir Stawicki, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
172
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kardiowersja elektryczna, impuls dwufazowy, troponina I, mioglobina, przetrwałe migotanie przedsionków
Czytaj

Wprowadzenie: Kardiowersja elektryczna (KE) jest skuteczną metodą przywracania rytmu zatokowego (RZ) u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków (MP). Oprócz powszechnie stosowanego impulsu jednofazowego coraz szersze zastosowanie znajduje także impuls dwufazowy. Cel pracy: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa KE impulsem dwufazowym, na podstawie zmiany stężenia mioglobiny (Myo) oraz troponiny I (cTnI) w surowicy krwi pacjentów poddanych KE. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 29 pacjentów (21 mężczyzn, 8 kobiet, średnia wieku 62,1±10,5 lat) z przetrwałym MP o średnim czasie trwania 225±115 dni. Stężenie cTnI i Myo badano przed zabiegiem, w 6 i 24 godzinie po zabiegu w surowicy krwi metodą FPIA. Wyniki: KE była skuteczna u 27 chorych (93,1%). ?rednia energia użyta do zabiegu wynosiła 192,8±100,6 J. ?rednie stężenie cTnI przed, po 6 i 24 godzinach od KE wyniosło odpowiednio: 0,2±0,1, 0,6±0,3 i 0,4±0,2 ng/mL (p=0,15). ?rednie stężenia Myo wynosiły po 0, 6 i 24 godz. odpowiednio: 43,1±20,9, 46,5±30,9 i 43,6±29,1 ng/mL (p=0,81). Zmiany osoczowego stężenia cTnI i Myo nie były zależne od zastosowanej do KE energii (współczynnik korelacji Spearmana (r)=0,2, p=0,46 dla cTnI i r=0,25, p=0,36 dla Myo). Nie zaobserwowano także korelacji pomiędzy ilością użytej do KE energii a poziomem badanych markerów przeliczonych na masę lewej komory serca (r=-0,35, p=0,31 dla cTnI i r=-0,15, p=0,63 dla Myo). Wnioski: KE impulsem dwufazowym jest wysoce skuteczna w przerywaniu przetrwałego MP. U badanych pacjentów nie zaobserwowano istotnego statystycznie wzrostu średniego poziomu cTnI i Myo po KE w porównaniu z badaniem przed zabiegiem. Nie stwierdzono korelacji zmian cTnI i Myo z użytą energią. Brak istotnych zmian osoczowych stężeń cTnI i Myo świadczy o braku uszkadzającego wpływu KE impulsem dwufazowym na komórki miokardium.