Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Serce sportowca w 24-miesięcznej obserwacji – wybrane elementy oceny echokardiograficznej i elektrokardiograficznej

Autor:
Katarzyna Sadkowska, Karol Wrzosek, Wojciech Braksator, Artur Mamcarz, Maria Szczypaczewska, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
179
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
medycyna sportowa, serce sportowca, przerost lewej komory, wskaźnik Sokołowa, niedomykalność zastawek
Czytaj

Wprowadzenie: Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca. Cel pracy: Ocena zmian elektrokardiograficznych oraz ocena echokardiograficzna w 24-miesięcznej obserwacji w grupie kolarzy zawodowych. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 26 sportowców w wieku 22-36 lat. U wszystkich wykonano spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne oraz dwukrotnie badanie echokardiograficzne w dwuletnim odstępie czasu. Wyniki: W EKG obserwowano tendencję do bradykardii zatokowej (średnia częstość rytmu serca 51 uderzeń/minutę), dodatni wskaźnik Sokołowa u 65% badanych. Czułość i swoistość wskaźnika Sokołowa w rozpoznawaniu przerostu lewej komory wynosiła odpowiednio 88% i 44%. W dwukrotnej ocenie echokardiograficznej (w odstępie 2 lat) stwierdzono powiększenie wymiaru (LVdD z 5,5±0,3 cm na początku badania do 5,7±0,3 cm po dwóch latach; p<0,005) i masy lewej komory (z 265±48 g na początku badania do 288±42 g po dwóch latach; p<0,005), wzrost frakcji wyrzutowej (z 67,9±2,1 do 69,8±1,9%; p<0,005) oraz zwiększenie częstości występowania niedomykalności mitralnej (z 34 do 69%); p<0,05) i trójdzielnej (z 77 do 96%; p<0,05). Wnioski: Stwierdzenie cech przerostu (dodatni wskaźnik Sokołowa) w spoczynkowym zapisie EKG jest bezwzględnym wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego u sportowców wyczynowych. W badanej grupie zaobserwowano istotne zwiększenie wymiaru późnorozkurczowego jamy lewej komory z towarzyszącym wzrostem jej masy. Stwierdzono zwiększenie częstości występowania niedomykalności zastawkowych – bez znaczenia hemodynamicznego.