Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany w układzie krążenia w przebiegu jadłowstrętu psychicznego u młodzieży

Autor:
Małgorzata Gołąbek, Maria Wróblewska-Kałużewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
187
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
jadłowstręt psychiczny, układ krążenia, elektrokardiografia, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Jadłowstręt psychiczny (j.p.) jest zaburzeniem odżywiania, występującym głównie u nastoletnich dziewcząt i młodych kobiet, w przebiegu którego, powikłania ze strony układu krążenia stanowią drugą, po samobójstwach, przyczynę nagłych zgonów. Cel pracy: Ocena rodzaju i częstości występowania objawów ze strony układu krążenia, zmian w zapisie elektrokardiograficznym oraz w badaniu echokardiograficznym u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w zaawansowanym okresie choroby i po uzyskaniu przez nich prawidłowej masy ciała. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 50 pacjentów w zaawansowanym okresie choroby (badanie A) oraz u tych samych pacjentów po osiągnięciu prawidłowej masy ciała (badanie B). Porównano wyniki uzyskane w obu badaniach oraz w grupie kontrolnej K. Wyniki: Najbardziej charakterystycznymi objawami ze strony układu krążenia w zaawansowanym okresie choroby były: hipotonia u wszystkich pacjentów oraz bradykardia, poniżej 60/min u 50% badanych. ?rednie wartości częstości rytmu serca i ciśnienia tętniczego były statystycznie znamiennie niższe niż w grupie K. Po uzyskaniu prawidłowej masy ciała zaobserwowano ustępowanie bradykardii oraz normalizację ciśnienia tętniczego. U 90% pacjentów w badaniu A stwierdzono zmiany w zapisie EKG pod postacią: zaburzeń okresu repolaryzacji, wydłużenia odstępu QT i obniżonej amplitudy zespołów QRS oraz bradykardii zatokowej z częstością rytmu poniżej 60/min. Zapis EKG normalizował się po osiągnięciu prawidłowej masy ciała. W badaniu echokardiograficznym u 42 pacjentów przed leczeniem j.p. stwierdzono płyn w worku osierdziowym o grubości warstwy przeciętnie 8 mm oraz wypadanie płatków zastawki dwudzielnej u 58% chorych. Po uzyskaniu prawidłowej masy ciała stwierdzono ustąpienie płynu, a wypadanie płatków utrzymywało się u 36% badanych. W przebiegu j.p. dochodzi do zmniejszenia wymiarów i masy LV. ?rednie wartości wymiaru końcoworozkurczowego, końcowoskurczowego oraz grubości przegrody międzykomorowej i tylnej ściany LV w skurczu i w rozkurczu oraz masa LV, były w badaniu A znamiennie niższe niż w grupie K. Wraz z przyrostem masy ciała wymiary LV i jej masa zwiększają się, jednak mimo osiągnięcia przez pacjentów prawidłowej masy ciała, średnie wartości wymienionych parametrów były nadal istotnie niższe niż w grupie K. Czynność skurczowa LV przed rozpoczęciem leczenia i po uzyskaniu przez pacjentów prawidłowej masy ciała była prawidłowa. Wnioski: 1. W przebiegu j.p. najczęściej występującymi objawami ze strony układu krążenia są bradykardia i hipotonia, ustępujące po uzyskaniu prawidłowej masy ciała. 2. U 90% pacjentów występują zmiany w zapisie EKG pod postacią zaburzeń okresu repolaryzacji, obniżenia amplitudy zespołów QRS, bradykardii zatokowej oraz wydłużenia odstępu QT, które ulegają normalizacji po uzyskaniu prawidłowej masy ciała. 3. W zaawansowanym okresie choroby najczęstszymi nieprawidłowościami w badaniu echokardiograficznym są zmniejszenie masy i wymiarów lewej komory serca, wypadanie płatków zastawki dwudzielnej i płyn w worku osierdziowym, ustępujący po normalizacji masy ciała. 4. Normalizacja wymiarów i masy lewej komory po leczeniu wraca do wartości prawidłowych później aniżeli prawidłowa masa ciała pacjentów. 5. Czynność skurczowa lewej komory w spoczynku, zarówno w zaawansowanym okresie choroby, jak i po zakończeniu leczenia jadłowstrętu jest prawidłowa.