Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego w różnych grupach wiekowych – wyniki 15-letnich badań

Autor:
Radosław Zwoliński, Rene M.H.J. Brouwer, Luc Noyez
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
193
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pomostowanie aortalno-wieńcowe, choroba wieńcowa, EuroSCORE
Czytaj

Wprowadzenie: W związku z rozwojem zarówno leczenia zachowawczego, jak i kardiologii interwencyjnej, zmieniła się w ostatnich dwóch dekadach kwalifikacja chorych z chorobą wieńcową (CAD – coronary artery disease) do chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG – coronary artery bypass surgery). Badania wykazały, że wzrosła liczba chorych starszych z wysokim ryzykiem operacji. Cel pracy: W pracy podjęto próbę przeanalizowania trendów i wyników chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej wśród populacji chorych kwalifikowanych do operacji przed 50 i po 75 roku życia (r.ż.) operowanych w ostatnich 15 latach. Materiał i metodyka: Badanie obejmuje grupę 7474 kolejno operowanych pacjentów, u których między 1987 a 2001 rokiem wykonano operację CABG. Do badania włączono chorych operowanych przed 50 i po 75 r.ż. Dla celów analizy 15 lat obserwacji, pacjentów podzielono na pięć grup po 3 lata (1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, 1996-1998 i 1999-2001). Wyniki: Nie obserwowano zmian liczby chorych kwalifikowanych do CABG przed 50 r.ż. Istotnie statystycznie wzrasta liczba chorych operowanych po 75 r.ż. Populacja pacjentów poddawanych CABG przed 50 r.ż. jest obciążona mniejszą liczbą czynników ryzyka operacji, co jest związane z niższą wartością EuroSCORE i niską śmiertelnością. Na podstawie EuroSCORE wykazano wzrost liczby chorych starszych kwalifikowanych do CABG ze średnim i wysokim współczynnikiem ryzyka operacji. Mimo wzrostu liczby chorych wysokiego ryzyka, śmiertelność szpitalna nie zmienia się, wzrasta natomiast liczba powikłań okołooperacyjnych, zwłaszcza wśród chorych po 75 r.ż. Wnioski: Wiek nie powinien być uważany za przeciwwskazanie do przeprowadzenia CABG, ale należy dokładnie oceniać stan kliniczny chorych przed operacją i zindywidualizować kryteria kwalifikacji do CABG – zwłaszcza wśród osób po 75 r.ż.