Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odległe wyniki korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych

Autor:
Katarzyna Młudzik, Jadwiga A. Moll, Andrzej Sysa, Jacek J. Moll
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
202
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wrodzona wada serca, przełożenie wielkich pni tętniczych, korekcja anatomiczna, wyniki odległe
Czytaj

Wprowadzenie: Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA – transposition of the great arteries) jest najczęstszą siniczą wadą serca. Bez leczenia tylko 10% pacjentów osiąga 1 rok życia. Korekcja antomiczna – switch tętniczy (ASO – arterial switch operation) została wprowadzona w 1976 r. i zastąpiła paliatywne leczenie przez-przedsionkowe. Korekcja anatomiczna stała się metodą z wyboru w leczeniu przełożenia wielkich pni tętniczych. Cel pracy: Ocena odległych wyników leczenia przełożenia wielkich pni tętniczych, metodą korekcji anatomicznej. Materiał i metodyka: W okresie od lipca 1991 do lipca 2003 r. ponad 360 dzieci z przełożeniem wielkich pni tętniczych, było leczonych w naszym ośrodku metodą korekcji anatomicznej. Badaniami objęto 100 dzieci z TGA, bez wstępnej selekcji, w wieku 5-8 lat, które od lipca 1991 do lipca 1996 r. były operowane w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym metodą Jatene’a, w modyfikacji Lecompte’a. Pacjentów podzielono na 3 grupy: I – z prostym przełożeniem (IVS – intact ventricular septum) (TGA+IVS), II – z przełożeniem i ubytkiem międzykomorowym (VSD – ventricular septum defect) (TGA+VSD), III – z przełożeniem i współistniejącą anomalią łuku aorty (AAA – anomalous aortic arch) (TGA+AAA). Przeprowadzono badania przedmiotowe i zastosowano nieinwazyjne metody diagnostyczne, takie jak: elektrokardiografia (EKG), 24-godzinna rejestracja EKG (Holter), zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej (RTG), transtorakalne badanie echokardiograficzne (ECHO 2D+doppler-color). Wyniki: Wszyscy badani pacjenci zostali zakwalifikowani do I klasy wydolności krążenia według NYHA (New York Heart Association). Tylko u jednego pacjenta stwierdzono powiększenie prawej komory, u 1 nieznaczne powiększenie lewej komory. ?redniego stopnia niedomykalność zastawki neoaortalnej wykryto u 3 pacjentów, średniego stopnia niedomykalność zastawki neopłucnej u 4 pacjentów. Nadzastawkowe zwężenie tętnicy płucnej występowało u 7% pacjentów (u 5% znaczące). Było to najczęstsze powikłanie wymagające leczenia: u 3 z 7 pacjentów wykonano balonowe poszerzenie miejsca zwężenia (u 2 dzieci dwukrotnie) z dobrym efektem; nikt nie wymagał reoperacji. Reoperacji wymagało 2 pacjentów z grupy III (TGA+AAA), z powodu rekoarktacji. Rutynowe badania EKG i rejestracja 24-godzinna metodą Holtera, wykazały nieprawidłowości u niektórych pacjentów po ASO. Rytm zatokowy występował u 99% dzieci. Blok prawej gałązki pęczka Hisa miało12% dzieci (36% z grupy II – TGA+VSD). 1 pacjent miał blok przedsionkowo-komorowy I°, 1 pacjent epizod częstoskurczu nadkomorowego, u 1 pacjenta wystąpiło migotanie przedsionków, u 1 dziecka stwierdzono nadkomorowe wędrowanie rozrusznika. Wnioski: 1. Większość pacjentów, po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni naczyniowych, zarówno postaci prostej, jak i złożonych, przeprowadzonej w wieku noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym, jest bezobjawowa i kwalifikuje się do I klasy wydolności krążenia według NYHA. 2. Powikłania w późnym okresie pooperacyjnym występują rzadko, dotyczą głównie zwężenia w miejscu anastomozy tętnicy płucnej i niedomykalności zastawek wielkich pni tętniczych. 3. W okresie 5-8 lat po korekcji anatomicznej TGA nie występują istotne zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca.