Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Autor:
Krystyna Grzybowska, Maria R. Dziuda-Gorzkowska, Andrzej Grzybowski, Izabela Płaneta-Małecka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
199
Strona końcowa:
205
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, żywienie i stan odżywienia
Czytaj

Wprowadzenie: U części dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit (n.z.j.) obserwuje się zaburzenia rozwoju somatycznego. Najczęściej dotyczy to niedoboru masy ciała. Jest to wynik nie tylko nieprawidłowego trawienia i wchłaniania jelitowego, ale przyczyną może być również niedostateczna podaż składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej. Cel pracy: Ocena spożycia składników odżywczych przez dzieci z n.z.j. oraz ich rozwoju somatycznego. Materiał i metodyka: Ocenie poddano 40 dzieci (18 dziewcząt i 22 chłopców) w wieku od 4 do 17 lat hospitalizowanych w I Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, u których na podstawie powszechnie przyjętych kryteriów rozpoznano: wrzodziejące zapalenie jelita grubego u 34 dzieci, chorobę Leśniowskiego-Crohna u 6 dzieci. Od każdego dziecka zebrano 3-krotnie 24-godzinny wywiad żywieniowy o spożyciu produktów w dniu poprzedzającym badanie. Wywiady opracowano za pomocą programu komputerowego FOOD 3.1, a następnie porównano z normami żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia. Wykonane pomiary antropometryczne posłużyły do oceny rozwoju somatycznego w oparciu o siatki centylowe. Wyniki: Analiza uzyskanych wyników wskazuje na liczne nieprawidłowości zarówno w sposobie żywienia, jak i w stanie odżywienia. Nieprawidłowości w sposobie żywienia mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy, dotyczy to niedostatecznej podaży białka, tłuszczów, węglowodanów złożonych, błonnika, makroelementów i mikroelementów, w szczególności wapnia i żelaza oraz witamin zwłaszcza z grupy B. Ponad 75% dzieci z n.z.j. wykazywało znaczące niedobory masy ciała (poniżej 10 centyla), w mniejszym stopniu obserwowano niedobór wzrostu. Wnioski: 1. Spożycie większości składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej dzieci z n.z.j. było poniżej zalecanych norm żywieniowych. 2. Rozwój somatyczny większości dzieci był zaburzony w większym stopniu obserwowano niedobór masy niż wzrostu.