Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza oparzeń chemicznych i termicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży

Autor:
Grażyna Mierzwa, Hanna Zielińska, Lidia Wika, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
131
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
oparzenia, górny odcinek przewodu pokarmowego, dzieci, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Do oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego dochodzi w wyniku działania czynników termicznych (wrzące płyny) bądź substancji chemicznych (kwasy, zasady). U małych dzieci oparzenia najczęściej są spowodowane przez przypadkowe lub omyłkowe wypicie lub połknięcie substancji żrącej lub parzącej. Znacznie rzadziej i dopiero u starszych dzieci dochodzi do ich przyjęcia w celach samobójczych. Cel pracy: Analiza przyczyn i następstw oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. Materiał i metodyka: Analizą retrospektywną objęto dokumentację 36 pacjentów w wieku od 11 miesiąca życia do 15 lat, diagnozowanych i leczonych z powodu oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego od stycznia 1996 r. do maja 2003 r. W celu ustalenia czynników etiologicznych oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego brano pod uwagę informacje uzyskane z wywiadu, natomiast zakres i stopień oparzeń analizowano na podstawie wyników wczesnych badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Charakter zmian klasyfikowano w skali Zargara i wsp. Wyniki: Wykazano, że najczęściej do oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego dochodziło u dzieci przed ukończeniem 3 r.ż. W zatruciach zamierzonych dominowały dziewczęta, w przeciwieństwie do okresu wczesnego dzieciństwa, kiedy to częściej zatruciom przypadkowym ulegali chłopcy. Na zatrucia narażone były częściej dzieci ze środowiska miejskiego żyjące w złych warunkach bytowych, z nieodpowiednim nadzorem ze strony opiekunów. Wśród dzieci najczęściej dochodziło do oparzeń chemicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego nieorganicznymi zasadami. Oparzenia termiczne przełyku i żołądka stwierdzono znacznie rzadziej i dotyczyły one dzieci w grupie wiekowej od 3 do 7 r.ż. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano częstsze występowanie oparzeń przełyku i o większym stopniu zaawansowania według klasyfikacji Zargara i wsp. po spożyciu silnych zasad niż kwasów. U większości analizowanych pacjentów z oparzeniem przełyku po spożyciu mocnych zasad wykazano również uszkodzenie błony śluzowej żołądka.