Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza czynników psychogennych u chorych na schorzenia skóry

Autor:
Bożena Spiła, Iwona Jazienicka, Jolanta Pucuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
141
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
czynniki psychogenne, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate
Czytaj

Wprowadzenie: Przeprowadzono liczne badania szacujące nasilenie objawów zaburzeń stanu psychicznego w chorobach dermatologicznych. Badano wpływ czynników stresowych, objawów lęku i depresji, predyspozycji osobowościowych do zachorowania na określone dermatozy. Stwierdzono występowanie wspólnych neuromediatorów dla skóry i centralnego układu nerwowego, w tym neuropeptydu Y, substancji P. Przykładami dermatoz potwierdzających wpływ czynników psychogennych w etiologii i przebiegu choroby są łysienie plackowate, atopowe zapalenie skóry i szczególnie łuszczyca. Cel pracy: Analiza wybranych czynników psychogennych u pacjentów z chorobami skóry w okresie ich pogorszenia w stopniu wymagającym leczenia szpitalnego. Materiał: W grupie badanej znalazło się 30 chorych leczonych w Klinice Dermatologii AM w Lublinie, których porównano z grupą kontrolną 34 osób zdrowych. Metody: W celu oceny zmiennych psychogennych posłużono się skalami klinicznymi: Hospital Anxiety and Depression Scalę (HADS) do oceny objawów lęku i depresji, Skalą Stresu Psychospołecznego, Inwentarzem Wczesnej Traumy (ETI) i Skalą Poczucia Koherencji, szacującą zasoby psychiczne jednostki do radzenia sobie w sytuacji choroby (SOC). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (Test U-Manna-Whitney'a i korelacji R Spearmana). Wyniki: Poziom lęku (HADS A) i depresji (HADS D) był istotnie wyższy u chorych dermatologicznych (p<0,05). Poczucie koherencji jako miary zasobów „odpornościowych", a szczególnie poczucie sensowności było niższe u chorych w porównaniu z grupą kontrolną. Kobiety z chorobą skórną istotnie gorzej radziły sobie z chorobą i wykazywały gorsze zrozumienie sytuacji związanej z chorobą oraz miały niższe ogólne poczucie koherencji jako miary zdrowienia z choroby (p<0,01). Badani chorzy w porównaniu z osobami zdrowymi istotnie częściej przeżyli w dzieciństwie śmierć rodzica i rzadziej doświadczali kar cielesnych (p<0,01). Chorzy dermatologicznie z wyższym poziomem lęku i depresji mieli niższe poczucie koherencji (p<0,001). Wnioski: Objawy lęku i depresji są istotnymi objawami klinicznymi w badanej grupie chorych. Przydatne byłyby oddziaływania edukacyjne i wsparcie psychoterapeutyczne jako czynnik zwiększający zdolności pacjentów do radzenia sobie z chorobą. Dotyczy to szczególnie badanych kobiet. Przeżycie w dzieciństwie utraty rodzica istotnie częściej dotyczyło chorych w porównaniu z osobami zdrowymi.