Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wybranych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci i młodzieży chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Autor:
Inga Adamska, Grażyna Mierzwa, Anna Szaflarska-Popławska, Arleta Kulwas, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
279
Strona końcowa:
283
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krzepnięcie krwi, kompleksy trombina-antytrombina III, dzieci, młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: W patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) coraz częściej zwraca się uwagę na zaburzenia w układzie hemostazy, a powikłania zakrzepowo-zatorowe dotyczą ok. 6% dorosłych cierpiących na to schorzenie. Cel pracy: Ocena stopnia zaburzeń w układzie hemostazy u dzieci i młodzieży w przebiegu w.z.j.g. Materiał i metodyka: U 20 dzieci i młodzieży z w.z.j.g. oraz u 50 dzieci i młodzieży grupy porównawczej oznaczono aktywność antytrombiny III (AT III), poziomy kompleksów trombina–antytrombina III (TAT), fibrynogenu, liczbę płytek krwi, czas krzepnięcia APTT (activated partial thromboplastin time) oraz wskaźnik INR. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono w grupie dzieci i młodzieży chorych na w.z.j.g. istotnie statystycznie dłuższy średni czas krzepnięcia kaolinowo-kefalinowy, wyższą wartość INR, wyższą liczbę płytek krwi, wyższy poziom kompleksów TAT, niższą aktywność AT III w stosunku do grupy porównawczej. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie pomiędzy stężeniem fibrynogenu w obu analizowanych grupach. Wnioski: U dzieci i młodzieży chorych na w.z.j.g. stwierdzono wydłużenie czasu krzepnięcia zarówno torem zewnątrzpochodnym, jak i wewnątrzpochodnym, a także cechy wzmożonej generacji trombiny ze zużyciem w tym procesie antytrombiny III.