Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy dieta bezglutenowa i zastosowana terapia mają wpływ na mineralizację kości u dzieci z choroba trzewną?

Autor:
Małgorzata Szumera, Grażyna Sikorska-Wiśniewska, Barbara Gumkowska-Kamińska, Piotr Landowski, Maria Korzon
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
293
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba trzewna, osteoporoza, densytometria, obrót kostny
Czytaj

Wprowadzenie: Czynnikiem etiopatogenetycznym zaburzeń mineralizacji kości w chorobie trzewnej jest nieprawidłowe wchłanianie białek, wapnia i witamin. Stosowanie diety bezglutenowej wydaje się wystarczającą terapią zapobiegającą wystąpieniu osteopenii (OPE) i osteoporozji (OPO). Cel pracy: Ocena zaburzeń mineralizacji kości u dzieci z chorobą trzewną oraz wpływu stosowanej diety bezglutenowej i leczenia na metabolizm układu kostnego. Materiał i metodyka: W I etapie wykonano badania densytometryczne 59 dzieci z chorobą trzewną. W przypadkach stwierdzenia zaburzeń mineralizacji kośćca włączano leczenie: suplementację wapnia, witaminę D3, kalcytoninę. Po 3 latach u 20 leczonych dzieci powtórzono badanie densytometryczne oraz oceniono parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej i obrotu kostnego. Wyniki: W I etapie, ogółem u 54,2% dzieci, stwierdzono zaburzenia mineralizacji kośćca. OPO i OPE rozpoznano z równą częstością po 27,1%. Mimo stosowania diety bezglutenowej średnio przez 5,9 lat, stwierdzono duży odsetek niedoboru wzrostu (38,9%) i niedożywienia (72,9%). W II etapie OPO stwierdzono w 25,0% przypadków, OPE w 35,0%, normalizację badania densytometrycznego wykazano u 40,0% dzieci. Stwierdzono różnice statystycznie znamienne w wartościach: średniego z-score,% z-score, BMD (bone mineral density) przed i po leczeniu. Nie stwierdzono korelacji między spożyciem dobowym wapnia a średnim BMD. Parametry obrotu kostnego (N-MID i CTx) wykazały duży rozrzut wartości uniemożliwiający ich interpretację, niemniej sugerowały znaczną dynamikę obrotu kostnego w wieku dziecięcym. Te spostrzeżenia potwierdza duży odsetek podwyższonych wartości PTH, frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej oraz niskie wartości kalcurii i fosfaturii u badanych chorych. Wnioski: Wśród dzieci z chorobą trzewną, mimo stosowania diety bezglutenowej, suplementacji wapnia, witaminy D3 i kalcytoniny, nadal stwierdzono osteopenię i osteoporozę w 60% przypadków. Podkreślono przydatność monitorowania parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej i obrotu kostnego u dzieci z chorobą trzewną.