Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena patologicznych mas w układzie sercowo-naczyniowym metodą echokardiografii trójwymiarowej

Autor:
Jiefen Yao, Anita Dall’Agata, Jaroslaw D. Kasprzak, Lissa Sugeng, Natesa G. Pandian, Jos R.T.C. Roelandt
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
253
Strona końcowa:
259
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia trójwymiarowa, masy wewnątrzsercowe, obrazowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Echokardiografia dwuwymiarowa (2DE) jest podstawowym narzędziem oceny mas wewnątrzsercowych – guzów, wegetacji i skrzeplin. Cel pracy: Ocena, czy echokardiografia dwuwymiarowa (3DE) dostarcza dodatkowych informacji, użytecznych dla pełnej oceny klinicznej mas wewnątrzsercowych i czy pozwala ocenić prawidłowo ich objętość. Materiał i metodyka: Badania 2DE i 3DE wykonano u 37 pacjentów z 48 masami wewnątrzsercowymi o zróżnicowanym charakterze – guzami, wegetacjami, skrzeplinami, tworami miażdżycowymi, ropniami i torbielami pasożytniczymi. Analiza 3DE obejmowała rekonstrukcję dynamicznych przekrojów i rekonstruowanych obrazów w perspektywie anatomicznej w celu określenia położenia, wielkości, kształtu i liczby struktur oraz współistniejących nieprawidłowości serca. Dane uzyskane z 3DE porównano z informacjami uzyskanymi w badaniu klasycznym. Powtarzalność pomiarów objętości w 3DE oceniono u 20 losowo wybranych pacjentów. Wyniki: Uzyskano doskonałą korelację i wąski przedział zgodności w ocenie powtarzalności tego samego obserwatora (r=0,99, SEE=2,1 ml, różnica=0,9±2,4 ml) i między obserwatorami (r=0,99, SEE=2,7 ml, różnica=0,4±2,7 ml). 3DE pozwoliła lepiej uwidocznić masy w 24/37 (65%) przypadków. Wnioski: 3DE dostarcza dodatkowej informacji diagnostycznej w porównaniu do 2DE w zakresie jakościowej i ilościowej oceny mas wewnątrzsercowych.