Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy znamy czynniki ryzyka złośliwej arytmii komorowej u dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota?

Autor:
Olga Trojnarska, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska, Andrzej Cieśliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
297
Strona końcowa:
303
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
arytmia, tetralogia Fallota, całkowita korekcja chirurgiczna
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo doskonałych rezultatów całkowitej korekcji tetralogii Fallota, u 5-6% pacjentów obserwowane są incydenty nagłych zgonów sercowych Prawdopodobną ich przyczyną są komorowe zaburzenia rytmu. Cel pracy: Ocena częstości występowania komorowych zaburzeń rytmu, analiza czynników wpływających na pojawienie się tej arytmii, ze szczególnym uwzględnieniem jej formy złośliwej, w populacji pacjentów dorosłych w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota. Materiał i metodyka: Badano 88 chorych (42 K) w średnim wieku 26,5 lat, operowanych przeciętnie w wieku 7 lat, ze średnim okresem obserwacji 19 lat. Ze względu na udokumentowany zespół MAS trzem pacjentom wszczepiono automatyczny kardiowerter–defibrylator. Grupę kontrolną stanowiło 41 zdrowych osób. U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne oceniając wymiar końcoworozkurczowy lewej i prawej komory oraz lewego przedsionka, frakcję wyrzutową lewej komory, stopień niedomykalności trójdzielnej i płucnej, ciśnienie końcowoskurczowe w prawej komorze RVSP, prędkość przepływu krwi przez drogę odpływu prawej komory, ewentualną obecność rezydualnych przecieków. Wykonano 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera. Wyniki: Komorowe zaburzenia rytmu obserwowano u 12 pacjentów, co stanowiło 13,5% badanej grupy, u 3,5% była to arytmia złośliwa. Chorzy z komorowymi zaburzeniami rytmu nie różnili się wiekiem, czasem operacji ani długością obserwacji od pozostałych pacjentów. Statystycznie istotnie częściej obserwowano u tych pacjentów istotną niedomykalność płucną, występowała ona u wszystkich chorych ze złośliwa formą arytmii. Wnioski: 1. Komorowe zaburzenia rytmu występują u 13,5% badanych dorosłych pacjentów po korekcji całkowitej tgetralogii Fallota, u 3,5% zaobserwowano złośliwą formę tej arytmii. 2. Jedyną obserwowaną cechą kliniczną różniącą pacjentów z istotną arytmią komorową od pozostałych dorosłych chorych po korekcji całkowitej tetralogii Fallota była zaawansowana niedomykalność płucna. 3. Istotna niedomykalność płucna występowała u wszystkich pacjentów ze złośliwą arytmią komorową.