Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wyników operacji wszczepienia protezy nadwieńcowej z zachowaniem własnej zastawki aortalnej, u pacjentów z ostrym i przewlekłym rozwarstwieniem aorty wstępującej – doświadczenia 15-letnie

Autor:
Jerzy Bobiarski, Marek Maciejewski, Piotr Kordek, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, Ryszard Jaszewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
267
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
aorta wstępująca, rozwarstwienie, leczenie operacyjne

Wprowadzenie: Ostre rozwarstwienie aorty wstępującej jest stanem zagrażającym życiu chorego. W pierwszych 48 godzinach od rozwarstwienia umiera prawie co drugi nieoperowany chory. Cel pracy: Analiza i ocena wyników operacji wszczepienia sztucznej protezy naczyniowej z zachowaniem własnej zastawki aortalnej, u pacjentów z ostrym i przewlekłym rozwarstwieniem aorty wstępującej. Materiał i metodyka: Praca dotyczy 48 chorych operowanych w okresie 15 lat z powodu rozwarstwienia części wstępującej piersiowego odcinka aorty. U badanych wykonano operację wszczepienia sztucznej, nadwieńcowej protezy naczyniowej, z podwieszeniem spoideł zastawki aortalnej w przypadku jej niedomykalności. Czas obserwacji wynosił od 2 do 16 lat – średnio 6 lat. U 29 pacjentów wykonano kontrolne pooperacyjne badanie echokardiograficzne metodą przezklatkową lub przezprzełykową. Wyniki: ?miertelność wczesna w grupie operowanych chorych wyniosła 25%. Zanotowaliśmy 12 zgonów w okresie okołooperacyjnym oraz 2 zgony odległe z przyczyn pozasercowych. Reoperowano 2 chorych: z powodu niedomykalności zastawki aortalnej, oraz z powodu tętniaka rzekomego w miejscu proksymalnego zespolenia protezy naczyniowej z aortą. Wnioski: Rozwarstwienie aorty wstępującej dotyczy częściej mężczyzn i w większości przypadków spowodowane jest nadciśnieniem tętniczym. Tryb kwalifikacji do zabiegu operacyjnego ma istotny wpływ na pooperacyjną śmiertelność wczesną, która jest znacznie wyższa w przypadku operacji pilnych w porównaniu z zabiegami planowanymi. Wydolność układu krążenia według klasyfikacji NYHA ulega poprawie u większości operowanych chorych. Odsetek drożności kanału rzekomego zależy od czasu, jaki upłynął od zabiegu operacyjnego. Wszczepienie protezy nadwieńcowej, z zachowaniem własnej zastawki aortalnej pacjenta, w przebiegu rozwarstwienia części wstępującej aorty jest skutecznym i obarczonym umiarkowanym ryzykiem sposobem postępowania.