Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy klopidogrel może być kosztowo-efektywny?

Autor:
Arkadiusz Pietrasik, Maciej Niewada, Adam Rdzanek
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
337
Strona końcowa:
344
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pochodne tienopirydyny, klopidogrel, analiza koszty–efektywność

Pochodne tienopirydyny stanowią grupę leków o ugruntowanej pozycji w farmakoterapii ostrych zespołów wieńcowych. Wyniki zarówno badań klinicznych, jak i analiz farmakoekonomicznych dotyczących stosowania klopidogrelu w grupie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, dowiodły jego skuteczności klinicznej i ekonomicznej. Badanie CURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events) wykazało wyższą skuteczność kliniczną klopidogrelu w terapii skojarzonej z kwasem acetylosalicylowym w porównaniu z placebo, w zapobieganiu zawałom serca, udarom mózgu i zgonom z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST. Początkowo wysoka cena leku wydawała się ograniczać jego stosowanie. Jednak korzyści wynikające z redukcji ponownych incydentów niedokrwiennych i wiążących się z nimi procedur rewaskularyzacyjnych, zarówno w trakcie początkowej hospitalizacji, jak i w obserwacji odległej przekładają się w rezultacie na zmniejszenie kosztów terapii. Artykuł podsumowuje ostatnie doniesienia farmakoekonomiczne dotyczące stosowania klopidogrelu w populacji chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.