Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Spotkanie konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii

Autor:
Grzegorz Opolski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
3
Strona początkowa:
367
Strona końcowa:
368
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
Spotkanie konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii
Czytaj

W dniu 24 czerwca 2004 r. – w trakcie odbywanych VI Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2004 r. odbyło się spotkanie krajowego zespołu nadzoru specjalistycznego w dziedzinie kardiologii – konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego. Tematem spotkania był aktualny stan opieki kardiologicznej w Polsce. Zebrani konsultanci dokonali przeglądu aktualnych, najbardziej pilnych potrzeb w zakresie kardiologii w Polsce. W spotkaniu, na zaproszenie zebranych, uczestniczył Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) ds. medycznych Pan Michał Kamiński wraz ze współpracownikami. Za najistotniejsze zagadnienia uznano 11 problemów, które w komunikacie wydanym po spotkaniu sformułowano w następujący sposób: 1. Problemy związane z kontraktami z NFZ na 2004 rok: a) możliwości pracowni wysokospecjalistycznych są wykorzystane zaledwie w 60-80% w związku z limitami punktów za wykonanie procedury, b) w wielu regionach nie zapłacono za tzw. „nadwykonania” za lata ubiegłe (np. przekroczona liczba wykonanych koronarografii i angioplastyk wieńcowych), c) dramatycznie narasta zadłużenie szpitali, zwłaszcza wysokospecjalistycznych szpitali akademickich, d) nieetyczne jest, zdaniem konsultantów, wprowadzenie limitów punktów w stanach zagrożenia życia – w ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca), e) brak jednolitych zasad finansowania programów leczenia ostrych zespołów wieńcowych w całym kraju. 2. W wielu miejscach stwierdza się dekapitalizację sprzętu w wyniku braku odpisów amortyzacyjnych – grozi to drastycznym zmniejszeniem dostępności procedur wysokospecjalistycznych w najbliższych latach. Sytuacja poprawiła się nieco w skutek wdrożenia Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2003-2005. ?rodowisko kardiologiczne z uznaniem przyjęło podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia i sfinansowanie w roku 2003 i 2004 Narodowego Programu POLKARD. Rozpoczęte w ubiegłym roku ogólnopolskie badania monitorujące sytuację w zakresie czynników ryzyka, ostrych zespołów wieńcowych oraz dostępu do procedur wysokospecjalistycznych umożliwią po raz pierwszy precyzyjną ocenę potrzeb na poziomie krajowym i regionalnym, w tym likwidację istniejących, dużych dysproporcji usług kardiologicznych. Dlatego programy te wymagają konsekwentnej realizacji i wsparcia. Wdrożone programy profilaktyczne (edukacja dzieci, edukacja społeczeństwa, Program 400 Miast) wymagają jednak planowania i realizacji w okresie co najmniej 5 lat lub dekady, a nie 2 lat. 3. Brak jest jasnej polityki refundacyjnej w zakresie leków stosowanych w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Stwierdza się nieobecność na listach refundacyjnych wielu preparatów o udowodnionej skuteczności i kosztowej efektywności, przy jednoczesnym refundowaniu leków o niepotwierdzonym działaniu. 4. Konsultanci wojewódzcy nie mają zasadniczego wpływu na kontrakty w województwie, jak i na dalszy rozwój kardiologii na danym terenie (drugi rok z rzędu postuluje się konieczność pilnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia o konsultantach). 5. Nie ma zasad pozwalających na ocenę jakości usług w poszczególnych ośrodkach wynikających m.in. z braku implikacji praktycznych wprowadzonego w 2003 r. Krajowego Systemu Referencyjności Oddziałów Kardiologicznych (pełna lista oddziałów kardiologicznych i nadanych im stopni referencyjności w poszczególnych województwach: http://www.amwaw.edu.pl/kkk lub www.ptkardio.pl). 6. Konieczne jest uregulowanie możliwości uzyskiwania środków finansowych za procedury rzadkie i drogie 7. Stopniowo ulegają ograniczeniu regionalne dysproporcje w dostępie do: procedur wysokospecjalistycznych (koronarografie, angioplastyki wieńcowe), 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego, jak i procedur kardiochirurgicznych. Od tego roku po raz pierwszy w każdym województwie funkcjonuje 24-godzinny dyżur hemodynamiczny, stwarzający szansę na wczesne inwazyjne leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. 8. Istnieją istotne ograniczenia w dostępie do ambulatoryjnej opieki kardiologicznej; brak katalogu kardiologicznych świadczeń ambulatoryjnych. 9. Istnieje potrzeba stworzenia programu finansowania procedur rehabilitacji kardiologicznej. 10. Zbyt długie są okresy oczekiwania na planowe procedury inwazyjne (koronarografie, ablacje) spowodowane niewystarczającą liczbą zakontraktowanych usług. 11. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie Kardiologii ponownie zwraca uwagę na zbyt małą liczbę specjalistów z dziedziny kardiologii. Dlatego pilnym staje się zmiana trybu specjalizacji, poprzez uznanie kardiologii za specjalizację podstawową, zgodnie z zaleceniami Europejskiej Unii Specjalistów (UEMS – Section Cardiology). Powyższe stanowisko krajowego zespołu nadzoru specjalistycznego – sygnowane w imieniu zespołu podpisem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Konsultanta Krajowego – przesłano do wiadomości Ministerstwa Zdrowia i środków masowego przekazu. W trakcie dyskusji z Wiceprezesem NFZ, uzgodniono potrzebę pilnych korekt wybranych pozycji katalogu świadczeń zdrowotnych. Zebrani konsultanci przedstawili swoje propozycje i oczekują na ich pilne wdrożenie. W dniu 25 czerwca 2004 r. w Auli Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie odbyła się konferencja prasowa „Problemy opieki kardiologicznej w Polsce” – stanowiąca podsumowanie zebrania konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii w dniu poprzednim. Na pytania dziennikarzy radiowych i telewizyjnych odpowiadali: prof. Andrzej Cieśliński (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla Wielkopolski), prof. Jacek Dubiel (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla Małopolski), prof. Maria Krzemińska-Pakuła (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla woj. łódzkiego), prof. Lech Poloński (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla woj. śląskiego), prof. Grażyna ?wiątecka (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla woj. pomorskiego), prof. Teresa Widomska-Czekajska (Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii dla województwa lubelskiego), doc. Adam Witkowski (Przewodniczący Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK) oraz prof. Grzegorz Opolski (Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii). Szczegółowe relacje ze spotkania konsultantów – w formie sprawozdania z wykonanych procedur kardiologicznych w 2003 r. w poszczególnych rejonach kraju – zamieszczone będą na stronie internetowej Krajowego Konsultanta w dziedzinie kardiologii, pod adresem: http://www.amwaw.edu.pl/kkk, zostały także przesłane Redakcji „Kardiologii Polskiej” z prośbą o publikację.