Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza ekspresji molekuł kostymulujących (CD28-CTLA-4/B7) na powierzchni wybranych komórek mononuklearnych w grupie młodocianych pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, poddanych terapii metizolem

Autor:
Artur Bossowski, Anna Stasiak-Barmuta, Mirosława Urban, Cornelia Rinderle
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
101
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroba Gravesa-Basedowa, cząsteczki kostymulacji, wole guzkowe nietoksyczne, przeciwciała przeciwtarczycowe, limfocyty
Czytaj

Cząsteczki CD28 i CTLA-4 to glikoproteinowe molekuły dostarczające silnych sygnałów kostymulacji do aktywacji i proliferacji limfocytów T w wyniku ich interakcji z ligandami B7/BB1 obecnymi na powierzchni komórek prezentujących antygen (APC). Aktualne badania zostały przeprowadzone w celu określenia zależności pomiędzy molekułami CTLA-4/CD28 a autoprzeciwciałami stymulującymi (TSAb) i blokującymi (TBAb) receptor TSH u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa (GB). Celem pracy była ocena ekspresji molekuł CTLA-4 (cytolitic T lymphocyte associated antigen-4, CD152), CD28, B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na powierzchni limfocytów krwi obwodowej pacjentów z chorobą GB przed leczeniem metizolem (n=28, średni wiek 15,4 roku), po 6-12 miesiącach terapii tyreostatykiem (n=28, średni wiek 16,5 roku), u osób z wolem guzkowym nietoksycznym (NTNG) (n=28, średni wiek 15,6 roku) oraz w grupie kontrolnej dzieci zdrowych (n=28, średni wiek 15,9 roku). Analizę ekspresji cząsteczek kostymulujących przeprowadzono w oparciu o trójkolorową cytometrię przepływową na aparacie Coultera EPICS XL. Oznaczenie poziomu przeciwciał stymulujących i blokujących receptor TSH przy użyciu komórek typu JPO9 CHO uzyskano wysokoczułą metodą radioimmunologiczną. W surowicy krwi pacjentów z nowo rozpoznaną nadczynnością tarczycy stwierdzono istotne statystycznie podwyższenie odsetka limfocytów T CD152+ (p<0,004, p<0,004, p<0,001) i T CD28+ (p<0,02, p<0,02, p<0,02) w porównaniu do osób z grupy kontrolnej, dzieci z wolem guzkowym nietoksycznym oraz do pacjentów z chorobą GB pozostających w stanie eutyreozy. Po 2-6 miesiącach terapii metizolem odsetek powyższych populacji komórek powrócił do normy. Z kolei analiza łącznej ekspresji obu molekuł CD152 oraz CD28 na powierzchni limfocytów CD3+ T krwi obwodowej wykazała znamienny wzrost ich odsetka u pacjentów z nadczynnością tarczycy przed leczeniem metizolem (p<0,004, p<0,04) w porównaniu do dzieci zdrowych i do grupy pacjentów z chorobą GB pozostających w stanie eutyreozy. Obecność cząsteczki B7.1 (CD80) oraz B7.2 (CD86) stwierdzono natomiast jedynie na powierzchni aktywnych monocytów u pacjentów z nadczynnością tarczycy. Grupa dzieci ze świeżą chorobą GB wykazywała w 75% przypadków pozytywne miano przeciwciał TSAb, a u 3 spośród 7 dzieci (z wątpliwym indeksem TSAb) – graniczne miano TBAb. Przeprowadzona analiza wykazała znamienną statystycznie korelację pomiędzy ekspresją cząsteczki CTLA-4 na powierzchni limfocytów u dzieci ze świeżą nadczynnością tarczycy a indeksem przeciwciał TSAb (p<0,03) i TBAb (p<0,03), natomiast takich zależności nie obserwowano w odniesieniu do CD28. Podsumowując można stwierdzić, że zmiany ekspresji cząsteczek kostymulujących na powierzchni limfocytów krwi obwodowej u dzieci z chorobą Gravesa-Basedowa stanowią przydatne badanie, umożliwiające kontrolę aktywności procesu autoimmunologicznego.