Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prognostyczne znaczenie sercowej troponiny T u chorych z ostrą zatorowością płucną

Autor:
Anna Bochowicz, Marcin Szulc, Agnieszka Kuch-Wocial, Grzegorz Styczyński, Inga Chlewicka, Hanna Berent, Krystyna Kuczyńska, Piotr Pruszczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
393
Strona końcowa:
399
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, troponina T, echokardiografia, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: W ostatnim czasie podkreśla się, że przyczyną zgonu chorych z ostrą zatorowością płucną (ZP) może być nieodwracalna niewydolność prawej komory. Cel pracy: Ocena częstości występowania podwyższonych stężeń sercowej troponiny T (cTnT) oraz jej prognostycznego znaczenia u chorych z ZP. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 69 chorych (46 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku 64,9±16,7 lat z potwierdzoną ostrą ZP. Masywną ZP rozpoznano u 8 chorych, submasywną u 44, a niemasywną u 16 pacjentów (u 1 normotensywnej chorej nie przeprowadzono oceny echokardiograficznej). CTnT oznaczano przy przyjęciu, 4 razy w odstępach sześciogodzinnych oraz w 48 i 72 godzinie (ELECSYS, Roche). Wartości cTnT>0,01 ng/ml uznano za wskazujące na uszkodzenie mięśnia serca. Wyniki: Przy przyjęciu cTnT>0,01 ng/ml stwierdzono u 33 chorych (47,8%), a w kolejnych oznaczeniach u dodatkowych 4 pacjentów. Łącznie 37 badanych (53,6%) miało cTnT>0,01 ng/ml. CTnT>0,01 ng/ml w masywnej ZP stwierdzono u 87,5% (7/8 chorych), w submasywnej 59,1% (26/44 chorych) oraz w niemasywnej 18,8% (3/16 chorych) (p=0,0003). ?rednie wartości cTnT wynosiły 0,175±0,214 ng/ml (0,014-1,080 ng/ml). Grupa cTnT(+) była starsza od cTnT(-) (69,7±12,9 vs 58,8±19,1 lat, p=0,052) i cechowała się niższym skurczowym ciśnieniem tętniczym (113,8±23,2 vs 132,6±24,2 mmHg; p=0,004). Podczas hospitalizacji 13 z 69 chorych zmarło (śmiertelność szpitalna 18,8%). ?miertelność w cTnT(+) wynosiła 29,7% (11 chorych), podczas gdy w cTnT(-) nie było zgonów z powodu ZP. CTnT>0,01 ng/ml zwiększało sześciokrotnie ryzyko wystąpienia zgonu (OR 6,13; 95% CI: 1,25-30,03). Także starszy wiek (OR 1,09; 95% CI: 1,02--1,16), tachykardia (OR 1,03; 95% CI: 1,00-1,06) i hipoksemia (OR 0,86; 95% CI: 0,78-0,94) obciążały rokowanie. Wnioski: U chorych z ostrą ZP rutynowo należy oznaczać cTnT, ponieważ wykrycie biochemicznych cech uszkodzenia mięśnia serca obciąża ich rokowanie.