Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wyników klinicznych implantacji stentów powlekanych rapamycyną w leczeniu chorych z chorobą wieńcową – obserwacja roczna

Autor:
Jan Z. Peruga, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
407
Strona końcowa:
413
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
koronaroplastyka, stenty powlekane, rapamycyna
Czytaj

Wprowadzenie: Zabiegi koronaroplastyki (PCI – percutaneous coronary interventions) są obecnie najczęstszą metodą zabiegowego leczenia choroby wieńcowej. Dobry bezpośredni wynik zabiegu, przywracający pełną drożność naczynia wieńcowego i likwidujący kliniczne objawy dusznicy bolesnej, nie w każdym jednak przypadku jest efektem trwałym. U około 15-20% chorych po PCI z implantacją stentu dochodzi do nawrotu zwężenia. Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia inwazyjnego w chorobie wieńcowej za pomocą implantacji stentów powlekanych rapamycyną w wybranej grupie chorych o podwyższonym ryzyku restenozy. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 38 chorych, u których w okresie od 1 września do 31 grudnia 2002 r. wykonano zabiegi PCI z implantacją stentów powlekanych rapamycyną (grupa A). Grupę porównawczą stanowili wszyscy pozostali chorzy poddani w tym okresie zabiegowi koronaroplastyki z implantacją stentu (grupa B). Wyniki: W obserwacji rocznej w grupie z stentem powlekanym nie odnotowano żadnego zgonu, zawału serca, nie wykonywano też w miejscu zabiegu ponownego poszerzania. W sposób istotny wyróżniało to grupę chorych z stentem powlekanym od pozostałych chorych. W grupie chorych leczonych z użyciem tradycyjnego stentu odnotowano 9 zgonów (2,6%), u 18 chorych wystąpił w analizowanym okresie zawał serca (5,2%), a u 36 (10,5%), po ponownym wykonaniu koronarografii stwierdzono nawrót zwężenia w miejscu zabiegu (trend w kierunku gorszych wyników w grupie B; p=0,07) i dokonano ponownego poszerzania. Analiza złożonego punktu końcowego, obejmującego wystąpienie zgonu, zawału lub ponownej rewaskularyzacji stertowanego naczynia, wykazała istotnie lepsze wyniki w grupie ze stentem uwalniającym rapamycynę – 0% vs 13,2%; p=0,034. Wnioski: Zabieg angioplastyki z implantacją stentu uwalniającego leki w grupie chorych o podwyższonym ryzyku nawrotu, zwężenie stanowi bezpieczną i dostępną alternatywę leczenia zabiegowego, a wyniki rocznej obserwacji klinicznej sugerują lepsze odległe wyniki zabiegu przy stosowaniu stentu powlekanego rapamycyną.