Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Korelacja stężeń homocysteiny ze zmianami w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca

Autor:
Wiktor Piechota, Wiesław Piechota
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
401
Strona końcowa:
406
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
homocysteina, choroba niedokrwienna serca, koronarografia, kwas foliowy, witamina B12
Czytaj

Wprowadzenie: Hiperhomocysteinemię uznaje się za niezależny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy i jej powikłań. Cel pracy: Ustalenie związku między stężeniem homocysteiny (HCY – homocysteine) a nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca poddanych koronarografii. Z uwagi na rolę witaminy B12 i kwasu foliowego w przemianach homocysteiny i związek ich niedoboru z hiperhomocysteinemią za dodatkowy cel badania przyjęto oznaczenie stężeń tych witamin w badanej populacji i określenie korelacji między ich poziomami a stężeniem homocysteiny. Materiał i metodyka: W badaniu uczestniczyło 112 mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca. U 98 z nich wykonano koronarografię. Stopień nasilenia zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych oceniano czterema wskaźnikami (skala Gensiniego (G), skala Friesingera (F), liczba zajętych naczyń (NVD – number of vessels diseased), skala segmentowa (ASS – arterial segment score)). Homocysteinę oznaczano metodą immunochemiczną, wykorzystując zestawy odczynnikowe firmy Abbott (Imx Homocysteine Assay) i analizator Imx tejże firmy. Foliany i witaminę B12 oznaczano także metodą immunochemiczną za pomocą zestawów odczynnikowych firmy Abbott (AxSYM Folate Assay oraz AxSYM B12 Assay) i jej analizatora AxSYM. Współczynniki korelacji pomiędzy wskaźnikami zmian w tętnicach wieńcowych i stężeniami homocysteiny obliczono według Pearsona. Wyniki: Odnotowano słabą lecz istotną statystycznie korelację między stężeniem homocysteiny a zmianami miażdżycowymi mierzonymi dwoma wskaźnikami (NVD: R=0,260; p=0,098; F: R=0,216; p=0,0325). Silniejszą korelację odnotowano między stężeniem homocysteiny a przebytym w przeszłości zawałem serca (pacjenci bez zawału n=73, HCY=11,12±2,94 µmol/l; pacjenci z zawałem w przeszłości n=35, HCY=12,82±4,06 µmol/l; p=0,015). 35 mężczyzn (31%) miało poziomy folianów poniżej dolnej granicy wartości referencyjnych (5,3 ng/ml). 10 chorych (9%) miało suboptymalne poziomy witaminy B12 (<187 pg/ml). Stwierdzono ujemną korelację między stężeniem witaminy B12 a stężeniem homocysteiny (r=-0,246; p<0,01). Nie wykazano natomiast ujemnej korelacji stężeń homocysteiny z kwasem foliowym (r=0,038; p=0,687). Wnioski: W pracy wykazano słabą lecz istotną korelację między nasileniem miażdżycy w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca a stężeniem homocysteiny. Stwierdzono natomiast związek podwyższonego stężenia homocysteiny z przebytym zawałem serca. Stwierdzono ujemną korelację stężenia witaminy B12 i homocysteiny.