Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka wybranych wskaźników zapalnych w grupie pacjentów z chorobą wieńcową kwalifikowanych do bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Autor:
Bogdan Jegier
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
415
Strona końcowa:
421
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
białko C-reaktywne, interleukina-6, cząstki adhezyjne, fibrynogen, pomostowanie tętnic wieńcowych
Czytaj

Wprowadzenie: Procesy zapalne są szeroko dokumentowane w patogenezie miażdżycy. Badania koncentrują się na ocenie wskaźników zapalnych, określeniu ich powiązania z incydentami wieńcowymi oraz ich wartości prognostycznej. Cel pracy: Ocena wybranych wskaźników zapalnych oraz ich związków z parametrami klinicznymi w grupie pacjentów z chorobą wieńcową kwalifikowanych do bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 40 chorych z obrazem stabilnej trójnaczyniowej choroby wieńcowej kwalifikowanych do chirurgicznej rewaskularyzacji. Stężenie białka C-reaktywnego oznaczano nefelometryczną metodą o wysokiej czułości (hs-CRP – high sensitivity C-reactive protein), stężenia interleukiny-6 (IL-6) oraz cząstek adhezyjnych (ICAM-1 – intercellular adhesion molecule-1) w surowicy określano przy użyciu testów immunoenzymatycznych ELISA (Enzyme linked Immunosorbent Assay) i EASIA (Enzyme Amplified Sensivity Immunoassay). Ponadto oznaczano stężenie fibrynogenu, liczbę leukocytów i trombocytów we krwi obwodowej oraz przeanalizowano dane kliniczne i laboratoryjne w zależności od stężenia hs-CRP, IL-6, ICAM-1, fibrynogenu i wywiadu choroby wrzodowej. Wyniki: ?rednie stężenie hs-CRP i fibrynogenu w analizowanym materiale było nieznacznie powyżej wartości prawidłowych – odpowiednio 3,3±5,1 mg/l i 423±110 mg%, IL-6 wyniosło 9,7±0,8 pg/ml, a ICAM-1 287±130 ng/ml, natomiast średnia liczba leukocytów i trombocytów we krwi obwodowej wyniosła odpowiednio 6,9±1,4×103/mm3 i 254±69×103/mm3. U 12 chorych (f=0,3) udokumentowano istotnie podwyższone stężenie hs-CRP (śr. 8,6±6,9 mg/l) – p<0,000. Ta grupa w porównaniu z chorymi z prawidłowym stężeniem hs-CRP (śr. 1,1±0,8 mg/l) różniła się znamiennie: wyższym stężeniem IL-6 (p<0,000), ICAM-1 (p<0,01), fibrynogenu (p<0,05) i liczbą leukocytów we krwi obwodowej (p<0,05). W analizowanym materiale stwierdzono istotną zależność pomiędzy stężeniem IL-6 a hs-CRP (p<0,05), fibrynogenem (p<0,01), liczbą płytek krwi (p<0,000) oraz leukocytów (p<0,01), natomiast nie stwierdzono znamiennych różnic pomiędzy stężeniem ICAM-1 i fibrynogenu a pozostałymi wskaźnikami zapalnymi. W grupie chorych z wywiadem choroby wrzodowej stwierdzono istotnie wyższe stężenie ICAM-1 (p<0,01). Wnioski: Znamiennie podwyższone stężenia wskaźników zapalnych stwierdzono u 30% chorych z trójnaczyniową stabilną chorobą wieńcową przed pomostowaniem tętnic wieńcowych. Stwierdzono zależność pomiędzy podwyższonym stężeniem hs-CRP i IL-6, ale nie ICAM-1 i fibrynogenu a analizowanymi wskaźnikami zapalnymi. Za wyjątkiem wywiadu choroby wrzodowej nie stwierdzono zależności pomiędzy danymi klinicznymi a podwyższonymi stężeniami wskaźników zapalnych.