Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ultrasonograficzna charakterystyka tkanki mięśnia sercowego – przydatność w codziennej diagnostyce chokardiograficznej

Autor:
Andrzej Minczykowski, Katarzyna Ziemnicka
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
431
Strona końcowa:
437
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia, ultrasonograficzna charakterystyka tkanki, energia ech rozproszonych, niedoczynność tarczycy
Czytaj

Metoda ultradźwiękowej charakterystyki tkanki mięśnia sercowego jest częścią badania echokardiograficznego, stosowaną w celu określania jej gęstości i struktury. Badanie energii ech rozproszonych (IBS – integrated backscatter), będącej elementem ultradźwiękowej charakterystyki tkanki, stało się obiecującą metodą pozwalającą badać kurczliwość serca niezależnie od ruchu jego ścian. Normalny mięsień sercowy charakteryzuje się cykliczną zmiennością intensywności sygnału IBS zależną od fazy skurczu serca, natomiast intensywność sygnału IBS związana jest z zawartością kolagenu, architektury i geometrii włókien mięśniowych. Wykazano osłabienie cyklicznej zmienności IBS (CV-IBS, CV – cyclic variation) w czasie niedokrwienia i jego poprawę w czasie reperfuzji. Poprawa CV-IBS w czasie reperfuzji wyraźnie wyprzedza poprawę zaburzonej kurczliwości. Uważa się, że CV-IBS może być metodą pozwalającą na wykrywanie zachowanego żywego miokardium. Dotychczas przeprowadzono badania z zastosowaniem ultrasonograficznej charakterystyki tkanki mięśnia sercowego w przebiegu różnych chorób m.in.: nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii rozstrzeniowej i przerostowej, niedokrwiennej choroby serca, cukrzycy, amyloidozy, dystrofii mięśniowej Duchene’a, odrzucaniu przeszczepu serca, terapii doksorubicyną. Prezentujemy wstępne wyniki oceny IBS lewej komory u 18 pacjentów z niedoczynnością tarczycy przed i po 5 miesiącach terapii tyroksyną. Terapia substytucyjna tyroksyną spowodowała wzrost CV-IBS, natomiast nie miała wpływu na wartość średnią IBS. Stwierdzono obecność korelacji pomiędzy CV-IBS a skurczowym przyrostem grubości ścian lewej komory. Potwierdzono istnienie związku CV-IBS ze zmianą grubości ścian mięśnia sercowego związaną z kolei z fazami pracy serca.