Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia IL-15 w osoczu krwi obwodowej pacjentów z łuszczycą

Autor:
Aldona Pietrzak, Bartłomiej Wawrzycki, Grażyna Chodorowska, Iwona Jastrzębska, Marek Michnar, Janusz Urban, Jacek Roliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
20
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łuszczyca, interleukina 15, keratynocyty
Czytaj

Wprowadzenie: Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną zaangażowaną w podtrzymywanie przewlekłych procesów zapalnych. Obecnie IL-15 uznawana jest za kluczowy czynnik w procesach rozwoju, proliferacji i przeżycia komórek NK, silnie działający czynnik chemotaktyczny dla leukocytów oraz inhibitor apoptozy limfocytów, hepatocytów i keratynocytów. W obrębie naskórka łuszczycowych zmian chorobowych stwierdzono wysoką ekspresję IL-15 i zwiększoną aktywność jej wiązania. Opisano również korzystny leczniczy wpływ przeciwciał przeciwko IL-15 na proliferujący naskórek w modelu badawczym łuszczycy. Cel pracy: Dotychczasowe dane piśmiennictwa wskazują na potrzebę dalszych badań roli IL-15 w patogenezie łuszczycy. Celem niniejszej pracy była ocena stężenia IL-15 w osoczu krwi pacjentów z łuszczycą. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 16 chorych na łuszczycę oraz 18 zdrowych ochotników. Stężenie IL-15 w osoczu krwi zostało określone przy użyciu techniki immunoenzymatycznej ELISA. Wyniki: Stężenie IL-15 w osoczu krwi chorych na łuszczycę wynosiło 5,28±1,09 pg/ml (średnia arytmetyczna±odchylenie standardowe), natomiast w osoczu krwi zdrowych dawców: 5,32±1,10 pg/ml. Różnica ta nie była istotna statystycznie (p=0,5). Nie stwierdzono korelacji między stężeniem IL-15 w osoczu krwi obwodowej a stopniem nasilenia objawów klinicznych (PASI) (r=0,443; p=0,085). Wnioski: Uzyskane wyniki nie wskazują na ogólnoustrojową aktywację IL-15 w badanej grupie chorych na łuszczycę. Jest możliwe, że udział IL-15 w procesie łuszczycowym może ograniczaæ się do bezpośredniego międzykomórkowego przekazywania sygnału zapalnego w obrębie naskórka. Wyjaśnienie tych zjawisk wymaga dalszych badań z udziałem bardziej licznej grupy chorych.