Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Jakość życia u młodych mężczyzn z łysieniem androgenowym

Autor:
Adam Reich, Danuta Nowicka, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
81
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łysienie androgenowe, jakość życia, DLQI
Czytaj

Wprowadzenie: £ysienie androgenowe jest najczęstszą przyczyną łysienia, odpowiedzialną za około 95% wszystkich przypadków nadmiernej utraty włosów. Schorzenie może mieæ negatywny wpływ na stan psychologiczny pacjentów. Cel pracy: Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu oznakłysienia androgenowego na jakość życia w grupie młodych mężczyzn. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 110 młodych mężczyzn w wieku od 21 do 35 lat (średnio 24,2±3,2 roku). Każdego z nich poddano badaniu dermatologicznemu w celu rozpoznania łysienia androgenowego i określenia stopnia jego zaawansowania. Następnie każdego mężczyznę poproszono o udzielenie odpowiedzi na 10 pytań zgodnie ze wskaźnikiem wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia (DLQI). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu U Manna-Whitney'a oraz dokładnego testu Fischera. Wyniki: Oznaki łysienia androgenowego stwierdzono u 26,4% mężczyzn, w tym w stopniu zaawansowania 1 - u 16,4% osób, w stopniu 2 - u 8,2% oraz w stopniu 3 - u 1,8%. ?redni wiek pojawienia się objawów łysienia wynosił 22,4±4,5 roku, natomiast średni czas trwania łysienia wynosił 4,2±1,8 roku. W grupie badanych z łysieniem typu męskiego średnia liczba uzyskanych punktów w polskiej wersji językowej DLQI była istotnie wyższa w porównaniu zgrupąz prawidłowym owłosieniem (odpowiednio 2,96±3,33 i 0,57±0,92; p<0,001). Wnioski: Na podstawie uzyskanych danych można stwierdziæ, że łysienie androgenowe wywiera negatywny wpływ na jakość życia oraz może stanowiæ istotny problem psychologiczny dla pacjenta.