Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka demograficzna chorych na nieswoiste zapalenia jelit - dwadzieścia lat później

Autor:
Aleksandra Bołdys, Marek Hartleb, Hubert Bołdys, Maciej Kajor, Krystian Rudzki, Andrzej Nowak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna
Czytaj

Wprowadzenie: W krajach rozwiniętych częstość występowania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) jest relatywnie stała, podczas gdy częstość choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) wykazuje tendencję wzrostową. Cel pracy: Określenie profilu demograficznego chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit (n.z.j.), leczonych w dużym, akademickim ośrodku gastroenterologicznym oraz porównanie tej charakterystyki z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w Polsce 20 lat temu. Materiał i metody: Listę chorych z n.z.j. utworzono w systemie komputerowym na podstawie kodów diagnostycznych w.z.j.g. i ch. L-C, zgodnych z międzynarodową klasyfikacją chorób ICD-10. Dane demograficzne na temat wieku i płci chorych uzyskano na podstawie informacji zgromadzonych w bazie komputerowej ośrodka. Wyniki: Analizą objęto 933 chorych (506 kobiet), których średni wiek wynosił 43,8± 15,6 lat i 427 młodszych od kobiet mężczyzn (42,7±16,0 lat vs 44,6±15,2 lat, p<0,01). Chorzy z w.z.j.g. byli średnio o 5 lat starsi od chorych z ch. L-C. Wśród mężczyzn obserwowano dwa szczyty występowania ch. L-C i w.z.j.g., pierwszy między 20-29 i drugi między 40-49 rokiem życia. U kobiet obserwowano jednoszczytowy typ zachorowań przypadający między 30-39 rokiem życia w ch. L-C oraz 50-59 rokiem życia we w.z.j.g. Mimo, iż aktualny profil demograficzny chorych z n.z.j. nie różnił się istotnie od charakterystyki chorych z początku lat 80., to liczba hospitalizowanych i konsultowanych chorych z powodu n.z.j. znacząco wzrosła od tego czasu. Zwiększył się również udział chorych z ch. L-C z 6,7% do 28,6%.Wnioski: Umiarkowana przewaga płci żeńskiej i młodszy wiek chorych z ch. L-C są stałymi cechami demograficznymi populacji pacjentów z n.z.j. Ponadto proporcja chorych z ch. L-C do w.z.j.g. wykazuje tendencję wzrostową, jednak nadal nie osiąga poziomu stwierdzanego w krajach Europy Zachodniej.