Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zwapnienia w obrębie zwężonego lewego ujścia tętniczego a zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych

Autor:
Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski, Jerzy Przegaliński, Teresa Widomska-Czekajska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
28
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwapnienia, zwężenie lewego ujścia tętniczego, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Cel pracy: W pracy oceniono zależności między obecnością zwapnień zastawki aortalnej, stopniem ich zaawansowania a zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych. Ponadto przeanalizowano wpływ czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca na miażdżycę tętnic wieńcowych oraz zwapnienia zastawki aortalnej u chorych ze zwężeniem tej zastawki. Materiał i metodyka: Grupa badana składała się z 74 osób w wieku 60,5 roku (±10,7) ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego (z gradientem maksymalnym powyżej 50 mmHg), które były hospitalizowane w latach 2000--2002 w Klinice Kardiologii w Lublinie w celu przeprowadzenia diagnostyki inwazyjnej serca przed ewentualnym leczeniem operacyjnym. Wśród badanych było 52 mężczyzn i 22 kobiety. U wszystkich chorych zbierano dokładny wywiad z uwzględnieniem obecności czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca: nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, cukrzycy, palenia tytoniu, obecności chorób ser-cowo-naczyniowych u członków najbliższej rodziny. Oceniano również poziom cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triacylogliceroli, morfologię krwi oraz poziom kreatyniny. U wszystkich chorych przeprowadzono i rejestrowano badanie echokardiograficzne przezklatkowe, oceniając następujące parametry: wymiary, objętość, frakcję wyrzutową i skracania oraz grubość ścian lewej komory, wielkość lewego przedsionka, maksymalny i średni gradient przez zastawkę aortalna oraz stopień niedomykal-ności aortalnej i obecność zwapnień na zastawce. Następnie wykonywano w sposób typowy badanie ko-ronarograficzne, kwalifikując jako istotne zwężenia powyżej 50%. U części pacjentów wykonywano także badanie hemodynamiczne, oceniając następujące parametry: ciśnienie końcoworozkurczowe w lewej komorze, ciśnienie zaklinowania w kapilarach płucnych, pojemność minutową serca, ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej i gradient ciśnień przez zastawkę aortalna oraz stopień niedomykalności aortalnej. Wyniki: Częstość występowania istotnych zwężeń w naczyniach wieńcowych była znacząco większa u chorych z dużymi zwapnieniami w naczyniach wieńcowych w porównaniu z chorymi, u których stwierdzono drobne zwapnienia bądź ich brak. Poziom cholesterolu całkowitego był wyższy u osób z istotnymi zmianami w naczyniach wieńcowych niż u pacjentów z czystymi naczyniami. Podobnie zachowywało się stężenie LDL-cholesterolu. U chorych z nasilonymi zwapnieniami zastawki aortalnej poziom LDL-cholesterolu był znacząco wyższy niż u chorych z niewielkimi zwapnieniami lub bez nich. Wnioski: Zwapnienia w obrębie zastawki aortalnej związane są z częstszym występowaniem istotnych zmian w naczyniach wieńcowych. Nasilenie procesu degeneracji zastawki aortalnej podobnie jak częstsze występowanie zmian w naczyniach wieńcowych, współistnieje z wyższymi stężeniami cholesterolu.