Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poziom markerów uszkodzenia śródbłonka naczyniowego we krwi obwodowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Autor:
Włodzimierz Koniarek, Marzenna Zielińska, Jan Henryk Goch, Barbara Cebula, Tadeusz Robak, Piotr Smolewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
46
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dysfunkcja śródbłonka, EMP, ostry zespół wieńcowy
Czytaj

Wprowadzenie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego odgrywa zasadniczą rolę w patofizjologii chorób układu krążenia a zwłaszcza ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Jej ocena in vivo jest nadal problematyczna. W warunkach in vitro wykazano, że komórki śródbłonka uwalniają w wyniku złożonych i nie do końca poznanych mechanizmów tak zwane mikrocząsteczki - endothelial microparticles (EMP). Cel pracy: Ocena obecności EMP we krwi obwodowej u chorych z obrazem klinicznym OZW, ich korelacji z występowaniem czynników ryzyka choroby wieńcowej (CAD) i obrazem angiograficznym naczyń wieńcowych oraz próba określenia ich znaczenia w diagnostyce i leczeniu chorych z OZW. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 79 pacjentów (58 mężczyzn i 31 kobiet w średnim wieku 61,9±10,27 roku) z obrazem klinicznym OZW: w tym 13 z niestabilną CAD (UA) i 66 z zawałem mięśnia serca (Ml). Grupę kontrolną stanowiło 10 osób bez wywiadu chorób naczyniowych. Poziom EMP oceniano w ubogopłyt-kowym osoczu metodą cytometrii przepływowej z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych (anty CD31, -51, -42), pozwalających zróżnicować EMP od płytkowych mikrocząsteczek (PMP). Wyniki: Oceniono dwa rodzaje EMP (CD31 + i CD51 +). Odsetek CD31 +/CD42- był wyższy u chorych z OZW w porównaniu do grupy kontrolnej, ale różnice nie były istotne statystycznie. Markerami szczególnie różnicującymi obie grupy były odsetki CD31 +/CD51 + i CD51 +; znamiennie wyższe ich wartości stwierdzano u chorych z Ml i UA w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono częstsze występowanie wyższych wartości EMP u pacjentów z czynnikami ryzyka CAD: nadciśnieniem, cukrzycą i nikotynizmem, nie były one jednak istotne statystycznie. Nie wykazano także związku między poziomem EMP a zaawansowaniem zmian miażdżycowych w koronarografii. Wnioski: U chorych z obrazem klinicznym ostrego zespołu wieńcowego stwierdza się podwyższony poziom EMP we krwi obwodowej. W celu jednoznacznego określenia znaczenia klinicznego uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u pacjentów z obrazem klinicznym OZW potrzebne są dalsze badania.