Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wczesna ocena pacjentów z implantowanym dwujamowym stymulatorem serca

Autor:
Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Henryk Goch, Zbigniew Bednarkiewicz, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
61
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
powikłania wczesne po implantacji, badanie EKG metodą Holtera
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo wzrastającej z roku na rok liczby implantowanych stymulatorów brak jest jednoznacznych zaleceń dotyczących bezpiecznego czasu hospitalizacji po zabiegu implantacji. Coraz częściej oprócz bezpieczeństwa chorego musimy brać pod uwagę wymiar ekonomiczny leczenia. Czas hospitalizacji pacjenta po implantacji stymulatora dwujamowego stanowi istotny czynnik, na który możemy wpływać chcąc obniżyć koszty leczenia. Rozwój technologiczny w konstrukcji elektrod i stymulatorów oraz doświadczenie zespołu im-plantującego stymulator dają podstawę do skrócenia czasu hospitalizacji u osób po zabiegu implantacji. Cel pracy: Ocena wczesna pacjentów w okresie do 72 godzin po implantacji stymulatora dwujamowego serca. Materiał i metodyka: Do badania włączono 100 kolejnych pacjentów w wieku 52-78 lat (śr. 67,5±7,3), którzy mieli implantowane stymulatory dwujamowe - DDD (R). Następnie dokonano analizy następujących parametrów: czasu zabiegu, fiksacji, zapisów wewnątrzsercowych EKG z obecną tzw. „falą przyparcia", prawidłowego położenia elektrod i ilości dyslokacji oraz częstości powikłań (odma, krwiak, rozejście brzegów rany). Ponadto dokonano analizy parametrów elektrycznych w przedsionku i komorze: progu stymulacji, potencjału załamka P i R, oporności poszczególnych elektrod. Za pomocą zapisów 24-godzinnego EKG metodą Holtera oceniano częstość zaburzeń stymulacji i sterowania (nadwyczuwania i niedoczuwania). Wyniki: ?redni czas zabiegu implantacji wynosił 48±18 minut, natomiast czas fiksacji elektrod 2,4±6 minut. U żadnego pacjenta nie stwierdzono dyslokacji elektrody, odmy oraz krwiaka wymagającego rewizji chirurgicznej. Wszystkie parametry elektryczne, zarówno podczas, jak i dzień po implantacji wykazywały prawidłowe wartości. W badaniu EKG metodą Holtera najczęściej, bo u 12 osób, stwierdzano zaburzenia o typie niedoczuwania w kanale przedsionkowym. U 9 chorych zarejestrowano nadwyczuwanie w kanale komorowym (sterowanie załamkiem T). Zaburzenia stymulacji wystąpiły jedynie u 1 chorego w przedsionku i dotyczyły tylko 4 kolejnych zespołów. Żadne z zarejestrowanych zaburzeń nie spowodowało istotnych następstw hemodynamicznych. Wnioski: Wczesna kliniczna i elektrokardiograficzna ocena pacjentów z implantowanymi dwujamowymi stymulatorami serca w ciągu 72 godzin od zabiegu nie ujawniła żadnych istotnych powikłań.