Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Farmakoekonomiczne aspekty procedur echokardiograficznych

Autor:
Ewa Kowalik, Maciej Niewada, Arkadiusz Pietrasik
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
75
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
kosztowa efektywność, dodatkowy rok życia skorygowany o jakość, echokardiografia przezprzełykowa, echokardiografia obciążeniowa
Czytaj

Echokardiografia jest ważnym nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym w kardiologii klinicznej, a kosztowa efektywność procedur medycznych staje się obecnie czynnikiem odgrywającym istotną rolę w podejmowaniu decyzji klinicznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie implikacji ekonomicznych, wynikających z zastosowania procedur echokardiograficznych. Przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny kosztów oraz kosztowej efektywności różnych strategii postępowania z zastosowaniem echokardiografii. Dokładnie omówione zostały badania i modele oceniające opłacalność echokardiografii obciążeniowej w diagnostyce choroby wieńcowej oraz echokardiograficznego badania przezprze-łykowego przed kardiowersją z powodu migotania przedsionków. Według dostępnych danych procedury te są w określonych warunkach kosztowo-efektywnym sposobem postępowania. Badanie przezprzełyko-we w migotaniu przedsionków przed kardiowersją jest metodą opłacalną, jeśli pomija się echokardiogra-ficzne badanie przezklatkowe. W przypadku diagnostyki nieinwazyjnej niedokrwienia mięśnia serca o kosztowej efektywności echokardiografii obciążeniowej decyduje wyjściowe ryzyko choroby wieńcowej.