Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena rokowania chorych ze zdekompensowaną niewydolnością serca

Autor:
Grzegorz Kapczyński, Beata Ponikowska, Ewa A. Jankowska, Krzysztof Reczuch, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
125
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, dekompensacja, rokowanie, beta-adrenolityki
Czytaj

Wprowadzenie: Rokowanie chorych z niewydolnością serca (NS), hospitalizowanych z powodu dekompensa-cji układu krążenia jest złe. W tej grupie poszukuje się prostych wskaźników, pozwalających wyselekcjonować pacjentów o szczególnie dużym ryzyku, u których należy wdrożyć zindywidualizowane, kompleksowe postępowanie. Cel pracy: Prospektywna analiza prognostyczna w grupie chorych ze zdekompensowaną NS. Materiał i metodyka: Do badania włączono kolejnych 101 chorych z NS (57 mężczyzn, 44 kobiety; wiek: 67±10 lat, frakcja wyrzutowa lewej komory [LVEF - left ventricular ejection fraction]: 36±7%), hospitalizowanych w rejonowym oddziale internistyczno-kardiologicznym z powodu dekompensacji układu krążenia. Pierwotnym punktem końcowym badania była śmiertelność całkowita. Wyniki: Wtrakcie obserwacji wynoszącej średnio 232±120 dni zmarło 31 (31%) chorych, 4 (4%) podczas hospitalizacji, 6-miesięczna śmiertelność wynosiła 25%. Analiza Coxa wykazała, iż z podwyższonym ryzykiem zgonu wiązały się - obrzęk płuc w chwili przyjęcia do szpitala (RR: 2,3; 95%CI: 1,1-4,7), niskie (<100 mmHg) skurczowe ciśnienie tętnicze w chwili przyjęcia do szpitala (RR: 3,0; 95%CI: 1,3-7,0), LVEF<35% (RR: 2,2; 95%CI: 1,1-4,6), objawy NS w klasie NYHA III w momencie wypisu ze szpitala (RR: 3,1; 95%CI: 1,5-6,6) oraz nieprzyjmowanie beta-adrenolityków (RR: 2,5; 95%CI: 1,1-5,7) (p<0,05 dla wszystkich). Oprócz obrzęku płuc pozostałe czynniki wiązały się ze złym rokowaniem niezależnie od siebie (p<0,05). Analiza Kaplana-Meiera wykazała szczególnie wysoką śmiertelność w grupie 19 chorych, którzy w chwili wypisu ze szpitala nie przyjmowali beta-adrenolityka i mieli objawy NS w klasie III NYHA (przeżycie w tej grupie - 42% vs 79% u pozostałych chorych; p=0,0002). Wnioski: Rokowanie wśród chorych przyjętych do szpitala z powodu dekompensacji NS jest bardzo złe - w ciągu 6 miesięcy od wypisania ze szpitala umiera 1/4 chorych. Szczególnie źle rokują pacjenci wypisani z nasilonymi objawami NS, u których nie stosuje się beta-adrenolityków.