Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cytokiny a czynność układu oddechowego i nietolerancja wysiłku w niewydolności serca

Autor:
Ewa Straburzyńska-Migaj, Romuald Ochotny, Anna Straburzyńska-Lupa, Kinga Leśniewska, Krzysztof Wiktorowicz, Andrzej Cieśliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
135
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, szczytowe zużycie tlenu, test spiroergometryczny, spirometria, cytokiny
Czytaj

Wprowadzenie: Uważa się, że cytokiny odgrywają istotną rolę w patogenezie niewydolności serca (NS). Niewiele wiadomo o ewentualnym wpływie cytokin na czynność układu oddechowego w NS. Cel pracy: Ocena hipotezy zakładającej, że aktywacja procesu zapalnego może wpływać na zaburzenia czynności płuc i nietolerancję wysiłku u chorych z NS. Materiał i metodyka: Maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej z oceną gazów oddechowych oraz spiro-metrię wykonano u 88 chorych z wyrównaną NS i u 18 osób zdrowych grupy kontrolnej. Pomiar osoczo-wego poziomu rozpuszczalnych receptorów TNF-a: sTNF-RI i sTNF-RII oraz IL-6 wykonano używając zestawów ELISA (Ouantikine, R&D Systems). Wyniki: U chorych z NS w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono obniżony peak VO2 (16,3±4,7 ml/kg/min vs 32,6±5,7 ml/kg/min; p<1O6), nieprawidłową czynność płuc w spoczynku i nadmierną wentylację podczas wysiłku (VE/VCO2 slope 34,0±6,7 vs 26,3±3,2; p<1O6) oraz zwiększoną aktywację cytokin. U chorych z zaawansowaną NS i peakVO2<14 ml/kg/min istotnie gorsze były wskaźniki czynności płuc i VE/VCO2 slope oraz wyższe stężenia cytokin niż u chorych z łagodną i umiarkowaną NS i peak VO2>14 ml/kg/min. Stwierdzono istotne ujemne korelacje pomiędzy cytokinami a parametrami spirometrycznymi (m.in.: IL-6 a FVC%, FB/^/o i FEF25_75%; odpowiednio: r=-0,30; r=-0,32; r=-0,30), peak VO2 (m.in.: sTNF-RI; r=-0,42) oraz VE/VCO2 slope (IL-6; r=0,29). Istotne były korelacje peak VO2 z parametrami spirometrycznymi i VE/VCO2 slope. W analizie wieloczynnikowej regresji liniowej czynnikami niezależnie związanymi z peak VO2 były VE/VCO2 slope, FEF25.75% normy i sTNF-RI. Wnioski: Chorzy z NS mają istotnie obniżoną tolerancję wysiłku. Nieprawidłowa czynność płuc w spoczynku i nadmierna wentylacja podczas wysiłku oraz zwiększona aktywacja cytokin są istotnie bardziej nasilone u chorych z zaawansowaną NS. W świetle stwierdzonych powiązań pomiędzy wskaźnikami wentylacji spoczynkowej i wysiłkowej z cytokinami prawdopodobny wydaje się udział cytokin w patogenezie dysfunkcji układu oddechowego. W badanej grupie czynnikami niezależnie związanymi z peak VO2 były VE/VCO2 slope, FEF25_75% normy i sTNF-RI.