Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dynamika turbulencji rytmu zatokowego w ciągu 12 miesięcy po zawale serca leczonym metodą pierwotnej angioplastyki wieńcowej - związek z czynnikami ryzyka obecnymi we wczesnym okresie pozabiegowym

Autor:
Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
145
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
turbulencja rytmu zatokowego, cukrzyca, palenie tytoniu, CRP, pierwotna angioplastyka wieńcowa, rokowanie
Czytaj

Wprowadzenie: Przydatność powtarzania analizy turbulencji rytmu zatokowego (HRT - heart ratę turbulence) w obserwacji odległej u pacjentów niskiego ryzyka po zawale serca leczonym metodą skutecznej pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA - percutaneous coronary angioplasty) pozostaje niezbadana. Cel pracy: Analiza dynamiki zmian HRT w obserwacji 12-miesięcznej po zawale mięśnia sercowego leczonym metodą skutecznej pierwotnej angioplastyki wieńcowej oraz przydatności oceny wybranych czynników ryzyka do przewidywania typu tej dynamiki. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 96 pacjentów w średnim wieku 55±10 lat (69 mężczyzn i 27 kobiet). U wszystkich w czasie hospitalizacji dokonywano oceny obecności czynników ryzyka sercowo-naczyniowe-go. W 3 dobie po zawale oraz po upływie 12 miesięcy wykonywano 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z analizą HRT. Wyniki: Zależnie od wyniku porównania wartości parametrów HRT (TO i TS) we wczesnym monitorowaniu EKG metodą Holtera oraz po 12 miesiącach od zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej wyodrębniono 3 typy dynamiki zmian HRT: typ I - wzrost wartości TS i spadek TO (poprawa HRT), typ II - spadek wartości TS i wzrost wartości TO (pogorszenie HRT), typ III - wzrost wartości TO lub spadek wartości TS. Pacjenci prezentujący poszczególne typy dynamiki zmian HRT nie różnili się po względem płci, wieku, lokalizacji i rozległości zmian w tętnicach wieńcowych, charakterystyki PTCA, ani stosowanego w czasie obserwacji leczenia. Analiza wielowymiarowa wykazała, że istotny wzrost ryzyka wystąpienia typu II dynamiki HRT zwiększają: cukrzyca (OR=6,876), palenie tytoniu (OR=1,924) oraz podwyższona wartość CRP (OR=1,248). Wnioski: HRT u bezobjawowych pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonym metodą skutecznej pierwotnej PTCA podlega w obserwacji 12-miesięcznej trzem typom dynamiki zmian. Pacjenci wykazujący po upływie 12 miesięcy pogorszenie obu parametrów HRT są częściej obarczeni czynnikami o niekorzystnym znaczeniu rokowniczym (cukrzyca, palenie tytoniu, wysokie stężenie markerów zapalenia), stwierdzanymi już we wczesnym okresie pozawałowym. Na podstawie oznaczonych we wczesnym okresie pozawałowym prostych markerów zapalenia oraz na podstawie wywiadu można wyodrębnić grupę pacjentów, u których w obserwacji odległej powinno się monitorować turbulencję rytmu zatokowego z uwagi na tendencję do zmian jej parametrów w kierunku wartości, dla których udowodniono wzrost ryzyka nagłego zgonu po zawale mięśnia sercowego.