Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zachowanie się ciśnienia tętniczego podczas serii pomiarów powtarzanych w krótkim odstępie czasu u normotensyjnych młodych dorosłych - doniesienie wstępne

Autor:
Marek Czarkowski, Anna Baran, Małgorzata Mikulska, Mariusz Żebrowski, Krzysztof Różanowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
150
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciśnienie tętnicze, oscylometryczną metoda pomiaru, Omron HEM-705CP, powtarzane pomiary
Czytaj

Wprowadzenie: W świetle dotychczasowych doniesień wartości ciśnienia tętniczego (BP - blood pressure) wykazują tendencję do obniżania się w trakcie kolejnych pomiarów. Nie wiadomo natomiast, jaki wpływ na opisaną powyżej tendencję wywiera krótka, kilkunastominutowa przerwa w cyklu pomiarów. Cel pracy: Zbadanie zachowania się wartości BP u normotensyjnych młodych dorosłych podczas dwóch serii pomiarów, wykonanych w niewielkim odstępie czasu. Materiał i metodyka: U 53 ochotników (23 kobiet i 30 mężczyzn; średni wiek 23±4 lata) dokonano dwóch serii (S1 i S2) po trzy pomiary BP (I, II, III) przy użyciu aparatu Omron HEM-705CP, mierzącego BP na ramieniu metodą oscylometryczną. Wyniki: W przypadku skurczowego BP (SBP - systolic blood pressure) (mmHg) zarówno w S1, jak i w S2, pomiar I był wyższy niż III - odpowiednio: dlaSBP:S1-l: 114,3±16,0 vs S1-III: 111,9±15,1; p<0,0005; S2-I: 111,2±14,2vs S2-III: 109,7±13,5; p<0,05. Ponadto w S1 wyniki pomiaru I były także znamiennie wyższe od pomiaru II (S1-I: 114,3±16 vs S1-II: 112,8±15,0; p<0,05). W przypadku rozkurczowego BP (DBP - diastolic blood pressure) (mmHg) w S1 oraz w S2 każdy kolejny pomiar był znamiennie niższy od poprzedniego odpowiednio: S1-I: 68,7±8,7 vs S1-II: 67,3±8,9; p<0,01; S1-II: 67,3±8,9 vs S1-III: 66,1 ±8,8; p<0,01; S1-I: 68,7±8,7 vs S1-III: 66,1 ±8,8; p<0,0005; S2-I: 67,3±8,1 vs S2-II: 66,3±7,8; p<0,05; S2-II: 66,3±7,8 vs S2-III: 65,0±8,2; p<0,01; S2-I: 67,3±8,1 vs S2-III: 65,0±8,2; p<0,00005. Uznawaną za typową, spadkową tendencję BP (MMII) zaobserwowano w poszczególnych seriach jedynie u części z badanych, odpowiednio w: S1-SBP - 25%, S2-SBP - 19%, S1-DBP - 32% oraz S2-DBP - 19%. U pozostałych ochotników stwierdzono wszystkie możliwe typy zmienności BP. Wnioski: U osób normotensyjnych zjawisko obniżania się wartości BP podczas trzech kolejnych pomiarów zaobserwowano także podczas S2, pomimo krótkiej, 15-minutowej przerwy pomiędzy S1 a S2 oraz zastosowania metod mających na celu ograniczenie wpływu czynników stresowych na wyniki pomiaru BP.