Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena funkcji skurczowej prawej komory u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową: badanie z wykorzystaniem doplera tkankowego i oceny wychylenia skurczowego pierścienia zastawki trójdzielnej

Autor:
Michał Kidawa, Richard Isnard, Philippe Charron, Francoise Pousset, Amel Hamroun, Daniel Thomas, Michel Komajda, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
209
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia, prawa komora, dopler tkankowy, funkcja skurczowa
Czytaj

Wprowadzenie: Wyniki ostatnich badań wskazują na istotną rolę oceny funkcji skurczowej prawej komory (RV - right ventricular) w prognozowaniu rokowania u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową. Niestety, rutynowa, nieinwazyjna ocena funkcji prawej komory pozostaje zadaniem trudnym. W chwili obecnej dysponujemy możliwością pomiaru wychylenia skurczowego pierścienia zastawki trójdzielnej - TAPSE - badanie techniką jednowymiarową M-Mode (tricuspid annular plane systolic excursion) oraz pomiarem prędkości ruchu pierścienia trójdzielnego - TASV (tricuspid annular systolic velocity) z wykorzystaniem doplera tkankowego w nieinwazyjnej ocenie funkcji RV. Cel pracy: Porównanie przydatności TAPSE i TASV w ocenie funkcji skurczowej prawej komory u pacjentów kardiomiopatią rozstrzeniową. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 85 kolejnych pacjentów z rozpoznaną kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM - dilated cardiomyopathy) kierowanych na badanie echokardiograficzne (wiek 53+13 lat, 56 chorych w klasie NYHA 2 oraz 29 w NYHA 3; frakcja wyrzutowa lewej komory - LVEF 33+8%) bez cech dysfunkcji RV oraz z cechami dysfunkcji i poszerzoną prawą komorą. Ponadto włączono 34 zdrowych ochotników (wiek 50+11 lat). Z wykorzystaniem techniki doplera tkankowego (TDE - tissue Doppler echocar-diography) zarejestrowano skurczowe (TASV) i rozkurczowe prędkości ruchu pierścienia zastawki trójdzielnej (wczesna E' i późna prędkość A'), zapis wykonano w projekcji przymostkowej czterojamowej w miejscu styku wolnej ściany prawej komory z pierścieniem trójdzielnym. Pomiarów TAPSE dokonano w tej samej lokalizacji techniką M-Mode. Wyniki: Obserwowano dobrą korelację pomiędzy TAPSE i TASV w grupie kontrolnej (r=O,71; p<0,01), jak i w grupach pacjentów (NYHA 2: r=O,71; p<0,01; NYHA 3: r=0,73; p<0,01). Pacjenci z DCM charakteryzowali się niższą wartością TAPSE (1,8+0,5 cm/s vs 2,4+0,4 cm/s; p<0,01) orazTASV(9,8+2,7 cm/s vs 12,6+2,4 cm/s; p<0,01) w porównaniu do grupy kontrolnej. Najniższe wartości omawianych parametrów obserwowano u pacjentów w klasie NYHA 3 w porównaniu do chorych w klasie NYHA 2 (9,2+2,7 cm/s vs 10,7+ 2,7 cm/s; p<0,05TASV), (1,67+5 cm vs 1,88+0,5 cm; p<0,05 TAPSE). Ponadto stwierdzono znamiennie niższe wartości zarówno A, jak i E' u chorych z DCM w porównaniu do grupy kontrolnej. Wnioski: Stwierdzono obecność istotnej korelacji pomiędzy obydwoma parametrami - TAPSE i TASV. W porównaniu do badania M-Mode (TAPSE), technika TDE umożliwiła także ocenę prędkości rozkurczowych pierścienia trójdzielnego. Te proste techniki badawcze pozwoliły na obserwacje zaburzeń w funkcji skurczowej, jak i rozkurczowej (TDE E' i A) u pacjentów z DCM, u których nie opisywano nieprawidłowości w funkcji RV w trakcie standardowego badania echokardiograficznego.