Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Diagnostyka i leczenie przetok tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

Autor:
Katarzyna Ostrowska, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Jadwiga A. Moll, Jacek J. Moll, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
232
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przetoka tętnicy wieńcowej, leczenie interwencyjne
Czytaj

Wprowadzenie: Przetoki tętnic wieńcowych występują jako wady izolowane lub towarzyszą innym złożonym patologiom układu sercowo-naczyniowego. Materiał i metodyka: Przedstawiono grupę 6 pacjentów z przetokami wieńcowymi (w wieku od 1 miesiąca do 12 roku życia), którzy byli diagnozowani i leczeni w Klinice Kardiologii ICZMP w Łodzi. Diagnostyka opierała się na badaniu przedmiotowym, analizie EKG, badaniu ECHO i koronarografii. Wyniki: U 2 pacjentów przetoka wieńcowa była izolowaną wrodzoną anomalią, u 2 współistniała z innymi wadami (w jednym przypadku z atrezją zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową, w drugim z atrezją ujścia lewej tętnicy wieńcowej), u 2 przetokę stwierdzono po operacji korekcji całkowitej tetra-logii Fallota. Postępowanie lecznicze było uzależnione od lokalizacji i anatomii przetoki oraz od obecności innych wad. Trzech pacjentów leczonych było interwencyjnie, dwóch operacyjnie. We wszystkich przypadkach leczenie było skuteczne, bez powikłań. Wnioski: 1. Diagnostyka przetok wieńcowych musi być uzupełniona selektywną koronarografią przed podjęciem decyzji o rodzaju leczenia. 2. Leczenie interwencyjne przetok wieńcowych może być z powodzeniem stosowane u dzieci jako metoda alternatywna do leczenia operacyjnego.